Rozrachunki przy likwidacji - kto może pełnić funkcję likwidatora

Data: 28-06-2017 r.

Artykuł 3 ust. 1 pkt 6 uor mówi, że za kierownika jednostki uważa się również likwidatora. Oznacza to, że po ustanowieniu likwidatora – ta osoba jest odpowiedzialna za wykonywanie wszystkich obowiązków w zakresie rachunkowości, również za prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustalanie stanu aktywów i pasywów oraz sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.

W jednostkach sektora finansów publicznych likwidator ustanawiany jest w uchwale lub zarządzeniu właściwego organu o likwidacji jednostki. Przeważnie likwidatorem jest dotychczasowy kierownik jednostki.

Jednostki budżetowe (art. 12 uofp) tworzą, łączą oraz likwidują:

   • ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw – w przypadku państwowych jednostek budżetowych,

   • organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – w przypadku gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek budżetowych.

Tworząc jednostkę budżetową, organ tworzący nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane jej w zarząd, natomiast likwidując taką jednostkę, ustala przeznaczenie należności i zobowiązań likwidowanej jednostki.

Zgodnie z planem kont dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wyniku finansowego jednostki oświatowej służy konto 860 „Wynik finansowy”, saldo tego konta wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki (saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto). W następnym roku po zakończeniu roku obrotowego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta ٨٦٠„Wynik finansowy” przenoszone jest na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40506 )
Array ( [docId] => 40506 )