Wygaśnięcie trwałego zarządu

Data: 27-06-2017 r.

Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną. Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu zarządu.

Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu. Właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia, że:

 

1) nieruchomość nie została zagospodarowana zgodnie z decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu,

2) jednostka organizacyjna nie zawiadomiła właściwego organu o oddaniu nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo o użyczeniu lub nie uzyskała zgody, oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie (art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

3) nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji właściwego organu (art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

4) sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu,

5) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym uległo zmianie, która nie pozwala na dalsze wykorzystywanie nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób, a jednostka organizacyjna nie ma możliwości zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości,

6) nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Samorządowa czy też państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, chcąc przekazać w użyczenie grunt otrzymany w trwały zarząd, musi zawiadomić właściwy organ i organ nadzorujący i uzyskać zgodę.

W razie wygaśnięcia trwałego zarządu na skutek upływu okresu, na jaki został ustanowiony, lub wydania decyzji o jego wygaśnięciu właściwy organ zwraca jednostce organizacyjnej nakłady poniesione na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację budynków i urządzeń trwale związanych z gruntem. Wysokość poniesionych nakładów jest ustalana na podstawie faktycznie wykonanych robót oraz ich wartości w dniu wygaśnięcia trwałego zarządu.

Jeżeli wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpiło na wniosek jednostki organizacyjnej, rozliczeń z tytułu nakładów na nieruchomości się nie dokonuje. W tym przypadku jednostka organizacyjna jest zwolniona z obowiązku wnoszenia opłat rocznych, począwszy od dnia złożenia wniosku. Opłaty wniesione do dnia złożenia wniosku nie podlegają zwrotowi. W sytuacji przekazywaniu trwałego zarządu nieruchomości przez jednostkę organizacyjną na wniosek innej jednostki organizacyjnej dokonują między sobą rozliczenia z tytułu nakładów poniesionych na tej nieruchomości. Sposób rozliczenia ustala się w porozumieniu między jednostkami organizacyjnymi.

Alicja Stawowczyk specjalista ds. rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40498 )
Array ( [docId] => 40498 )