Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela

Data: 14-01-2016 r.

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat po przepracowaniu trzech lat. Dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % (art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jeśli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy to do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze na podstawie odrębnych przepisów.
Wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. W takim przypadku okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.
Wyjątkiem  jest sytuacja, kiedy nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy, ale  w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Takiemu nauczycielowi w każdym stosunku pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy dodatkowo wliczane do uprawnień pracowniczych 
(§7 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r.).

Jeśli nauczyciel  zatrudniony jest w wymiarze pełnego etatu i podejmuje dodatkowe zatrudnienie w wymiarze 4/18 etatu to dodatek za wysługę lat przysługuje mu w pełnej wysokości w podstawowym miejscu pracy a w dodatkowym miejscu pracy dodatek otrzyma po wypracowaniu prawa do niego (czyli po upływie 3 lat pracy). Dodatek za wysługę lat z tytułu zatrudnienia w drugim stosunku pracy (4/18 etatu) jest bowiem zatrudnieniem dodatkowym, do którego nie wlicza się okresów pracy wypracowanych dotychczas przez nauczyciela - z wyjątkiem zatrudnienia dodatkowego z poprzednich lat, jeśli posiada takie okresy pracy.

Agnieszka Kosiarz, specjalista ds. praw pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38450 )
Array ( [docId] => 38450 )