Naliczone kary umowne należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

Autor: Karol Zawadzki
Data: 13-02-2015 r.

Kwoty potrącane z faktury wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy stanowią dochód jednostki budżetowej. Podmioty publiczne powinny więc je ujmować w sprawozdaniu Rb-27S.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zajęła stanowisko w sprawie sposobu ewidencji kar naliczanych potrącanych z należności wykonawcy. W rozpatrywanej sprawie gmina podpisała  umowę na wykonanie usługi utrzymania dróg i chodników. Z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania jednostka naliczyła kary umowne, które potrąciła z faktury, wystawiając przy tym notę księgową.

 

Jak wskazała izba (pismo nr RP 0441/129/4/33333/2014), zapisy na koncie 130 ujmowane są na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów księgowań  z wyciągiem bankowym. W przypadku ewidencji operacji, które nie mają związku z zewnętrznym wpływem oraz wypływem środków pieniężnych, można stosować wewnętrzne dowody księgowe, np. „polecenie księgowania” (PK).

Dotyczy to np. przypadków:

 • naliczania i przeksięgowywania kosztów komorniczych potrącanych przy wpłacie na rachunek bankowy jednostki,

 • przeksięgowań wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej,

 • naliczania równowartości wynagrodzeń płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatku lub składek ZUS czy też

 • potrącania kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania usługi lub roboty, będących jednocześnie podstawą do potrącenia z ogólnej kwoty zobowiązania (przelewy między subkontem dochodów a wydatków).

Przy założeniu, że wartość brutto usługi wynosiła 5.000 zł, a naliczona kara wynikająca z noty opiewała na 500 zł, ewidencja będzie wyglądała następująco:

 • Faktura za usługę - 5.000 zł
  Wn
  402 „
  Usługi obce”
  Ma
  201 „
  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
 • Naliczona kara umowna (nota księgowa) - 500 zł
  Wn 201„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
  Ma
  760 „
  Pozostałe przychody operacyjne”
 • Przelew należności głównej po potrąceniu - 4.500 zł
  Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
  Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto wydatków)
 • Przeksięgowanie naliczonych kar umownych (PK) - 500 zł
  Wn
  130 „
  Rachunek bieżący jednostki” (subkonto dochodów)
  Ma
  130 „
  Rachunek bieżący jednostki” (subkonto wydatków)

Przedstawiciele izby podkreślili również, że kwota kary umownej stanowi dochód jednostki, w związku z czym należy wykazać ją w sprawozdaniu Rb-27S.

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36570 )
Array ( [docId] => 36570 )