Odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych

Data: 10-06-2016 r.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia wychowawcze, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki te są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty.

Podstawą do zaksięgowania przypisu świadczenia nienależnie pobranego jest prawomocna decyzja (co oznacza, że nie można jej już kwestionować w administracyjnym trybie postępowania) uzasadniająca dochodzenie takiego świadczenia. W tym wypadku właściwy organ powinien dochodzić zwrotu takiego świadczenia wraz z odsetkami.

 

Świadczenia nienależnie pobrane w danym roku i zwrócone w danym roku zmniejszają koszty i wydatki tego roku. Świadczenia nienależnie pobrane w roku poprzednim, a zwrócone w roku bieżącym podlegają zwrotowi do budżetu wojewody, przy czym odsetki zawsze są dochodami budżetu wojewody.

Tabela 1. Pięć rodzajów świadczeń uznawanych za świadczenie wychowawcze nienależnie pobrane

  1.  

Świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania

  1.  

Świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

  1.  

Świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego

  1.  

Świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję

  1.  

Świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań bądź dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie

Barbara Jarosz, główna księgowa jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39115 )
Array ( [docId] => 39115 )