Wydatki gminy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego

Autor: Karol Zawadzki
Data: 24-04-2015 r.

Obowiązek pokrywania przez gminę kosztów wychowania przedszkolaka w innej placówce wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, nie jest zatem wymagane zawieranie odrębnego porozumienia w tym zakresie. Wydatki na ten cel gmina może klasyfikować w § 231 lub § 433.

Przedstawiciele jednej z gmin województwa łódzkiego zwrócili się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyjaśnienia zasad klasyfikacji dochodów i wydatków wynikających z rozliczeń między gminami z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego.

Zasady rozliczeń między gminami

 

Chodzi tu o obowiązek wynikający z art. 79a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem,jeśli do publicznego przedszkola uczęszcza uczeń spoza terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego.

Wysokości pokrywanej kwoty powinna być równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola. Pomniejsza się ją o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, (stanowiące dochody budżetu gminy), a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole.

Klasyfikacja dochodów i wydatków

Reprezentanci gminy mieli wątpliwości, w której podziałce klasyfikacji budżetowej ujmować wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz dochody w przypadku otrzymania wpływów z innej jednostki. Zdaniem pytającej gminy, mimo że art. 79a ustawy o systemie oświaty mówi o „pokrywaniu kosztów” to jednak rozliczenia dokonywane są między gminami, a zatem rozliczenia z tego tytułu powinny być ujmowane w § 231.

W odpowiedzi (pismo RIO w Łodzi nr WA 4120-15/2014/w) wskazała, że wobec braku konkretnej podziałki do tego rodzaju rozliczeń można stosować § 231 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – w zakresie wydatków z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego oraz § 231 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w przypadku dochodów w tytułu zwrotu kosztów od innej gminy.

Dopuszczalne jest także stosowanie paragrafu wydatkowego 433 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” oraz dochodowego 083 „Wpływy z usług”.

Źródło:

www.rio.gov.pl

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37039 )
Array ( [docId] => 37039 )