Rekompensata pracy w nadgodzinach

Data: 01-09-2015 r.

Pracę w godzinach nadliczbowych należy zrekompensować. Można tego dokonać w dwojaki sposób – albo oddaniem w zamian czasu wolnego, albo wypłacając odpowiednie wynagrodzenie. W stosunku do kierowców, z uwagi na charakter pracy, możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach w formie ryczałtu. Ważne jest więc ustalenie obowiązujących zasad rekompensaty pracy nadliczbowej, sposobu jej wynagradzania oraz ustalenie rocznego limitu godzin nadliczbowych.

Polecenie pracy poza normalnymi godzinami pracy może wynikać ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Praca w nadgodzinach jest limitowana w poszczególnych dobach pracowniczych, w poszczególnych tygodniach pracy oraz w ciągu roku kalendarzowego.

Maksymalny dobowy wymiar nadgodzin jest uzależniony od stosowanego systemu czasu pracy i w związku z tym ustalonego rozkładu czasu pracy. Dobowy wymiar pracy, w tym liczba nadgodzin, ogranicza konieczność zapewnienia odpowiedniego odpoczynku dobowego. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Limit dobowy i tygodniowy wynika z przepisów ogólnych i nie wymaga dodatkowych regulacji w wewnątrzzakładowych źródłach prawa. Regulować można natomiast kwestię rocznego limitu godzin nadliczbowych. Brak zakładowych regulacji w tym zakresie powoduje, że w przypadku kierowców obowiązywać będzie limit ustalony w ustawie branżowej, tj. 260 godzin rocznie. (art. 20 ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców). Przepisy natomiast dopuszczają zwiększenie tego limitu, ale wówczas należy tę kwestię uregulować w przepisach wewnętrznych. Jeżeli w zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy lub pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia regulaminu pracy, to w tych aktach zawarte są zapisy dotyczące rocznego limitu nadgodzin. Jeśli nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy i nie obowiązuje układ zbiorowy, wtedy limit nadgodzin określa się w postanowieniach umowy o pracę. Można również tego dokonać w zarządzeniu lub obwieszczeniu i zapoznać w przyjęty sposób z ich treścią zainteresowanych pracowników.

W regulaminie pracy zapis o rocznym limicie nadgodzin może mieć przykładowo następującą treść:

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego kierowcy 376 godzin w roku kalendarzowym.

Roczny limit najprościej wyliczyć na podstawie przepisu o tygodniowym wymiarze czasu pracy, który łącznie z godzinami nadliczbowymi nie powinien przeciętnie przekraczać 48 godzin, a zatem w ciągu roku 416 godzin (52 tygodnie × 48 godzin). Należy jednak pamiętać, że limit na poziomie 416 godzin jest kwestionowany. Przesłanką do wprowadzenia mniejszej liczby nadgodzin są absencje w pracy, w tym uprawnienie do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z takim stanowiskiem roczny limit nadgodzin może wynosić najwyżej 384 godziny dla pracowników posiadających prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego oraz 376 godzin przy 26-dniowym urlopie wypoczynkowym.

Grzegorz Sobota, ekspert specjalizujący się w tematyce kadrowo-płacowej, prowadzący szkolenia z prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37723 )
Array ( [docId] => 37723 )

Array ( [docId] => 37723 )