Dla umowy ramowej publikuje się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Obowiązek opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego zależy przede wszystkim od wartości tegoż zamówienia. Dotyczy to również postępowań, w wyniku których zawarto umowę ramową, a następnie kolejne umowy realizacyjne.

Miejsce publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia determinuje jego wartość. Dla wartości zamówienia przekraczającego tzw. progi unijne ogłoszenie przekazywane jest UOPWE, a dla zamówień poniżej tego progu – odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych. Niekiedy w trakcie trwania danej umowy ramowej może dojść wielokrotnie do udzielenia zamówienia publicznego uwieńczonego zawarciem umowy realizacyjnej. To zawsze będzie wiązało się z koniecznością publikacji ogłoszenia o zamówieniach publicznych w odpowiednim publikatorze.

Umowa ramowa, jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym a jednym wykonawcą lub większą liczba wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie. Tym samym zawarcie umowy ramowej nie oznacza udzielenia zamówienia publicznego. W celu zawarcia tzw. umowy realizacyjnej posiadającej charakter zobowiązaniowy zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. Do wyboru wykonawcy dochodzi na podstawie regulacji określonych w treści art. 101 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odpowiednio zawiera umowę realizacyjną z wykonawcą jeżeli uprzednio doszło do zawarcia umowy tylko z jednym wykonawcą lub , zaprasza wykonawców z którymi zawarł umowy ramowe, gdy tych wykonawców jest większą liczba, do składania ofert.

 

Zawarcie umowy ramowej stanowi jedynie pierwszy etap działań zamawiającego. W jego wyniku dochodzi do zawarcia umowy ramowej w konsekwencji przeprowadzonego postępowania z jednym z trzech wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych trybów, tj.:

  • przetarg nieograniczony,
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem.

Umowa ramowa dotyczy możliwości realizacji przyszłych zadań, które wykonywane będą dopiero w przypadku zaistnienia danej potrzeby ze strony zamawiającego. Wówczas on udziela zamówienia zgodnie z warunkami określonymi powyżej.

Andrzej Łukaszewicz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32360 )
Array ( [docId] => 32360 )