Specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi być jawna

Prowadząc przetarg nieograniczony zamawiający zobowiązany jest udostępnić na swojej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia wykonawcom. Ważne jest bowiem, aby wszyscy wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu o zamówienie publiczne mieli równy dostęp do informacji o nim.

Opublikowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien nastąpić od dnia:

  • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych - tzw. procedura uproszczona / krajowa)

albo

  • od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne - tzw. procedura unijna)

do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

W związku z powyższym zamawiający zobowiązany jest udostępniać specyfikacje istotnych warunków zamówienia w ściśle określonym czasie. Musi to być minimum 7 dni w przypadku zamówienia, którego przedmiotem są dostawy i usługi lub przez minimum 14 dni w przypadku robót budowlanych. Powyższe terminy dotyczą tylko tzw. procedury uproszczonej / krajowej. Natomiast w postępowaniach prowadzonych w procedurze unijnej zamawiający musi udostępnić treść siwz przez minimum 40 dni.

Jeżeli natomiast strona internetowa jednostki zamawiającej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest niedostępna w dniu składania ofert, to jest to działanie nieprawidłowe. Uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne pozbawieni są bowiem możliwości ściągnięcia ze strony odpowiedniej dokumentacji przetargowej, jej wypełnienia, a tym samym nie mogą złożyć poprawnych dokumentów.

Wykonawca w pierwszej kolejności powinien poinformować o zaistniałej sytuacji podmiot udzielający zamówienia publicznego. Ponadto oferent ma prawo również domagać się przedłużenia terminu składania ofert o czas, gdy specyfikacja istotnych warunków zamówienia była niedostępna i nie mógł się zapoznać z jej treścią.

Autor: Agata Hryc - Ląd, doświadczony praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, autor komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członek OSKZP, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska


Zobacz także:


Tagi: siwz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32361 )
Array ( [docId] => 32361 )