Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ

Data: 29-11-2013 r.

Podstawowym dokumentem poświadczającym spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia jest wykaz wykonanych usług, a zatem pisemne oświadczenie wykonawcy odpowiadające w swej treści wymaganiom określonym w siwz. Natomiast referencje są elementem dodatkowym, mającym potwierdzać jedynie należyte wykonanie wykazywanych usług.

Zamawiający w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu może zażądać wykazu wykonanych/wykonywanych usług. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) zamawiający w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu może zażądać wykazu wykonanych/wykonywanych usług.

Wykonawca jednocześnie powinien przedstawić również dowody potwierdzające, że ujawnione w wykazie usługi zostały należycie wykonane. Przepis ten rozstrzyga, iż podstawowy do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jest odpowiedni wykaz, a zatem pisemne oświadczenie samego wykonawcy odpowiadające w swej treści co najmniej wymaganiom określonym w siwz.

 

Natomiast elementem dodatkowym, mającym potwierdzać jedynie należyte wykonanie wykazywanych usług, są załączone do tego wykazu dowody (np. referencje). Przepisy powołanego rozporządzenia przesądzają zatem, że obowiązkiem wykonawcy jest złożenie zarówno wykazu, jak i dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług ujętych w wykazie prac.

Stanowisko to potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 lipca 2013 r.; KIO 1743/13

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33656 )
Array ( [docId] => 33656 )