Składane w przetargu dokumenty muszą spełniać określone warunki

Data: 24-10-2013 r.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stanowiące wydruk ze strony WWW CEIDG jest równoważne z oryginałem i ma taką samą moc urzędową. Dokumenty składane wraz z ofertą powinny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia wykonawcy nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1 lipca 2011 r. ustanowiła Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Rejestr ten stanowi spis działających na terenie Polski przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Zgodnie z art. 38 ust. 4 znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej rejestru.

W związku z tym w obecnym stanie prawnym przedsiębiorca, który chce uzyskać aktualne zaświadczenie o rejestracji w ewidencji, musi je wydrukować ze strony WWW CEIDG. Jest ono równoznaczne z oryginałem i ma taką samą moc urzędową. Nie ma już możliwości uzyskania dokumentu w formie papierowej w odpowiednim urzędzie gminy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów wykonawca jest zobowiązany przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający stosownie do regulacji ustawy Pzp ma bowiem obowiązek wykluczyć z postępowania podmioty, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Zarówno krajowe dokumenty rejestrowe jak i te dotyczące obcokrajowców, aby były uznane za aktualne, powinny zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.


Dominika Perkowska, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m.in. zastępca naczelnika wydziału zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej


Zobacz także:


Tagi: CEIDG

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32375 )
Array ( [docId] => 32375 )