Jak określić kryteria oceny ofert?

Data: 28-01-2016 r.

Kryteria oceny ofert i ich waga procentowa powinny być tak określone, aby konkretne zamówienie mogło zostać wykonane w sposób najbardziej zbliżony do wymagań i wyobrażeń zamawiającego. Należy jednak pamiętać również o tym, że zamawiający dysponujący środkami publicznymi powinni kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie powinni dążyć do osiągnięcia jak najlepszych nakładów z poniesionych środków oraz wydatkować środki w sposób gospodarny, celowy i efektywny.

Zarówno rodzaj, jak i zestawienie kryteriów oceny ofert powinny być zatem tak dobrane, aby było to zgodne z szeroko pojętym interesem publicznym.

Powyższe zasady zawsze muszą być brane pod uwagę przy wyborze pozacenowych kryteriów oceny ofert. Zamawiający musi bowiem mieć w tym przypadku świadomość, że uzyskując inną istotną dla siebie cechę zamówienia (np. dłuższy okres gwarancji czy krótszy termin realizacji), będzie musiał ponieść wyższe koszty realizacji zamówienia.

Kryteria oceny ofert powinny odnosić się jedynie do tych elementów dotyczących przedmiotu zamówienia, które mogą różnicować oferty, a nie mogą dotyczyć tych elementów, które są niezmienne i muszą pozostać jednakowe we wszystkich ofertach. Jeżeli więc zamawiającemu zależy np. na wykonaniu zamówienia w konkretnie określonym terminie, to nie powinien formułować terminu realizacji zamówienia jako jednego z kryteriów wyboru ofert. Podobnie jeżeli przedmiot zamówienia musi posiadać konkretnie określone parametry techniczne.

Cecha przedmiotu zamówienia, która będzie oceniana w danym kryterium, musi umożliwiać porównanie i wartościowanie ofert. Kryteria, jakimi zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert, muszą być sformułowane w sposób obiektywny, jednoznaczny i jednakowy dla wszystkich wykonawców. Opis kryteriów musi być na tyle precyzyjny, aby nie dopuszczał do żadnej uznaniowości, subiektywizmu ani swobody zamawiającego przy dokonywaniu oceny i wartościowania ofert oraz nie naruszał zasady równego traktowania wykonawców. Musi być również tak opisany, aby możliwe było wyrażenie dokonanej przez zamawiającego oceny ofert w punktach.

Ustawodawca dopuszcza oczywiście stosowanie obok kryteriów w pełni wymiernych, do których mają zastosowanie proste formuły matematyczne, również kryteriów niewymiernych takich jak estetyka czy funkcjonalność. Jednak również w takim przypadku zamawiający nie może oceniać ofert w sposób dowolny.

Zapamiętaj!

Zgodnie z treścią orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt KIO 36/14): „na potrzeby takich kryteriów (niewymiernych) zamawiający dokonuje kwantyfikacji polegającej na stopniowaniu zakresu spełnienia przez ofertę preferencji zamawiającego wyrażonej w postaci danego kryterium. W tej sytuacji każdy ze stopni w ramach kryterium lub podkryterium należy opisać za pomocą wyrazów wartościujących i nadać im określoną wartość punktową. Podkryteria - zawężając merytoryczny zakres oceny w ramach poszczególnych kryteriów - ułatwiają i dają szansę na jej ocenę i dają szanse na jej większe zobiektywizowanie. W przypadku kryteriów niewymiernych, jeżeli ocenę punktową wykonują poszczególni członkowie komisji przetargowej, za każde podkryterium, a następnie kryterium oceny ofert przyznawane są punkty poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z punktów wszystkich członków komisji przetargowej w ramach danego podkryterium, a następnie kryterium oceny ofert”.

Warto podkreślić, iż ustalenie pozacenowych kryteriów oceny ofert jest prostsze w przypadku usług i dostaw, natomiast może rodzić problem w stosunku do robót budowlanych. W przypadku tej kategorii zamówień wymagania co do przedmiotu zamówienia są bowiem zazwyczaj dokładnie i precyzyjnie określone w dokumentacji projektowej, która określa zarówno standardy jakościowe, jak i wszelkie parametry techniczne, co znacznie ogranicza swobodę zamawiającego. Dlatego w przypadku robót budowlanych najczęściej stosowane  były i zapewne nadal będą takie kryteria jak termin wykonania czy okres gwarancji.

Dominika Perkowska, prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38490 )
Array ( [docId] => 38490 )