Zamawiający nie może poprawić w formularzu ofertowym okresu gwarancji

Kategoria: Omyłki
Data: 30-11-2015 r.

Podanie przez wykonawcę w formularzu ofertowym dwóch różnych okresów gwarancji w jednym pakiecie nie jest oczywistą omyłką pisarską bądź rachunkową wykonawcy. Zamawiający nie jest bowiem w stanie poprawić jej samodzielnie, bez udziału wykonawcy. Można natomiast zastanowić się, czy doszło do popełnienia tzw. „innej omyłki”. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Niezgodność oferty z siwz

 

Dla zastosowania ww. przepisu, konieczne jest ziszczenie się następujących przesłanek:

  1. wykonawca popełnił w ofercie omyłkę (niezgodność musi mieć charakter omyłki, a nie celowego działania wykonawcy);
  2. skutkiem omyłki jest niezgodność oferty z siwz;
  3. poprawienie omyłki nie powodowałoby istotnych zmian w treści oferty.

Jeżeli z siwz nie wynikał obowiązek zaoferowania jednego okresu gwarancji na cały pakiet (albo siwz w ogóle nie regulował tej materii), wówczas nie zachodzi niezgodność oferty ze specyfikacją. Tym samym nie spełnia się druga z przesłanek zobowiązujących zamawiającego do zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wobec uznania, że oferta jest zgodna z siwz, zamawiający powinien dokonać oceny ofert z uwzględnieniem okresu gwarancji, który wykonawca zaoferował dla wszystkich towarów wchodzących w skład pakietu (w praktyce – najkrótszy okres gwarancji).

Istotna zmiana

Jeżeli natomiast siwz precyzowała, iż należy podać długość okresu gwarancji dla danego pakietu (lub w innych słowach formułował wymóg podania tożsamych okresów gwarancji dla urządzeń wchodzących w skład jednego pakietu), wówczas oferta złożona przez wykonawcę jest niezgodna ze specyfikacją i powinna podlegać odrzuceniu. Chyba, że jest to omyłka, której poprawienie nie powodowałoby istotnych zmian w treści oferty.

Okres gwarancji jest istotnym elementem oferty, tym bardziej, gdy jest przedmiotem oceny ofert. Błędnie wpisany okresu gwarancji (przy określeniu przez zamawiającego w jaki sposób należy podać okres gwarancji) nie jest podstawą do zastosowania konstrukcji „innej omyłki”. Aby poprawić nieistniejący termin zamawiający musiałby zwrócić się do wykonawcy z zapytaniem o proponowany okres gwarancji (być może wykonawca „omyłkowo” podał wartość 36 miesięcy, a nie odwrotnie), a to przesądza, że nie mamy do czynienia z inną omyłką w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Ksenia Latos, prawnik doświadczony w stosowaniu prawa zamówień publicznych. Doktorantka na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38113 )
Array ( [docId] => 38113 )