Formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Czapla Agata
Data: 04-11-2012 r.

Zamawiający, będąc na etapie tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ma obowiązek poinformować, w jaki sposób będzie się kontaktował z wykonawcą. Prawo zamówień publicznych przewiduje wskazanie wniosków, zawiadomień, oświadczeń oraz innych informacji, które będą przekazywane w formie elektronicznej lub faksem.

Sama decyzja co do formy przekazywania korespondencji leży w kompetencji zamawiającego, jednak w niektórych przypadkach ustawodawca narzuca formę, na przykład pisemną. Jednakże wybór formy przez zamawiającego nie oznacza pełnej swobody w przekazywaniu informacji - warto zapoznać się z formami, które przewiduje ustawa.

Nawet w przypadku, gdy zamawiający nie dokonał wyboru, wykonawca nie ma pełnej swobody formy kontaktu. Pytania odnośnie specyfikacji można zadawać drogą elektroniczną, a pozostała korespondencja przekazywana jest np. pisemnie.

Pojęcie „drogi elektronicznej” nie jest zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Należy je interpretować zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza to, że przekazywanie wiadomości drogą elektroniczną jest to proces wysyłania i odbierania wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym wiadomości te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Prawo dopuszcza posługiwanie się takimi środkami, jak interaktywne strony internetowe, komunikatory internetowe, SMS-y.

 

Warto także pamiętać o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów oraz form dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Wynika z niego, że dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny one zawierać podpis elektroniczny zweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Zobacz także:

Czapla Agata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32404 )
Array ( [docId] => 32404 )

Array ( [docId] => 32404 )