Jak można zapoznać się z ofertą przetargową konkurencji

Autor: Szczurek Piotr
Data: 18-10-2012 r.

W ofertach przetargowych przedsiębiorcy zamieszczają szereg informacji, które dla konkurencji mogą okazać się bardzo cenne. Chodzi nie tylko o doświadczenie, czy też wysokość ubezpieczenia, ale przede wszystkim wykaz sprzętu, potencjał kadrowy, czy nawet obroty. Rodzi się zatem pytanie - jak można zapoznać się z informacjami zawartymi w ofercie przetargowej konkurencji?

Zgodnie z zasadami ustawy - Prawo zamówień publicznych, pierwszym momentem, w którym można zapoznać się z treścią złożonych ofert przetargowych jest ich otwarcie. Otwarcie ofert przetargowych jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert przetargowych, jest dniem ich otwarcia. Mimo to nawet obecność w trakcie otwarcia ofert przetargowych nie zapewni żadnemu przedsiębiorcy bezpośredniego dostępu do oferty konkurencji. Podczas otwarcia ofert przetargowych podaje się bowiem nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przetargowych. Nie są natomiast odczytywane i upubliczniane pozostałe informacje, dotyczące między innymi spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza jednak pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Dokument ten zawiera opis przedmiotu zamówienia, informację o trybie udzielenia zamówienia, informacje o wykonawcach, cenę i inne istotne elementy ofert przetargowych oraz wskazanie wybranej oferty przetargowej. Oferty przetargowe, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

Zapis ten okazuje się zatem kluczowy. Protokół wraz z załącznikami jest bowiem jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej lub unieważnieniu postępowania przetargowego, z tym że oferty przetargowe udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

Aby zatem zapoznać się z ofertą przetargową konkurencji, wystarczy złożyć wniosek o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami w wybranej formie. Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy część danych może nie zostać udostępniona ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32369 )
Array ( [docId] => 32369 )