Podpisanie umowy w trybie licytacji elektronicznej

Data: 03-01-2014 r.

W postępowaniu, które toczy się trybie licytacji elektronicznej, umowę można zawrzeć praktycznie od razu, nie odczekawszy tzw. okresu standstill (art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy doszło do wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia KIO nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Zamawiający zwykle, wyznaczają termin otwarcia licytacji z uwzględnieniem czasu na ewentualne wniesienie odwołania, czyli odczekują odpowiedni termin po przekazaniu zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy z postępowania.

 

W praktyce zamawiający pisemnie wystosowują wezwanie do wykonawcy do podpisania umowy, w którym wskazują dokładny termin i miejsce podpisania umowy. Elementem takiego wezwania jest także:

  • informacja, że niestawienie się na podpisanie umowy będzie traktowane jak odmowa jej podpisania i skutkować będzie zatrzymaniem wadium (jeżeli go żądano),

  • przypomnienie o konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej wysokości (jeżeli taki wymóg postawiono w ogłoszeniu o zamówieniu).

W celu uniknięcia zakupu kota w worku w wyniku licytacji elektronicznej, w wielu przypadkach zasadne jest dokonanie weryfikacji oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia na etapie poprzedzającym podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamiar takiej weryfikacji zamawiający powinien jednak określić już w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, najlepiej w pozycji dotyczącej istotnych postanowień umowy.

Niedoskonałością trybu licytacji elektronicznej jest bowiem to, że zwycięski wykonawca w zasadzie aż do momentu przystąpienia do podpisania umowy może nie wskazywać (jeśli zamawiający nie wymaga w ogłoszeniu o zamówieniu przedstawienia takich informacji np. wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej), jakie konkretnie rozwiązania techniczne oferuje w zakresie przedmiotu zamówienia.

W praktyce zamawiający może więc aż do zakończenia licytacji elektronicznej i wezwania wykonawcy, który zaproponował ofertę najkorzystniejszą, nie wiedzieć, jakie konkretnie dostawy, usługi czy roboty budowlane uzyska od wykonawcy w zamian za cenę wskazaną w ofercie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33665 )
Array ( [docId] => 33665 )