Umowa na odbiór odpadów podpisana z wolnej ręki podczas przetargu

Data: 27-02-2015 r.

Zgodnie z art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1.

W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Pzp. Jedną z okoliczności rozwiązania umowy jest upływ terminu jej obowiązywania, co występuje w opisanym przypadku. A zatem do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych wolno udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w komentarzu do art. 6f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Wojciech Radecki – źródło Lex): „Sytuacji regulowanej przez art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiada art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p., który dopuszcza zamówienie z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Zrozumiałe jest, że rozwiązanie umowy rodzi taką wyjątkową sytuację, której zamawiający nie mógł przewidzieć, a odpady komunalne nie mogą czekać, muszą być odebrane”.

Gdy oszacowana wartość całego zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza, udzielając zamówienia częściowego z wolnej ręki, należy stosować przepisy obowiązujące dla zamówień o łącznej wartości. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość części.

Jeżeli jednak kwota udzielanej części będzie mniejsza niż 20% wartości całego zamówienia, istnieje możliwość zastosowania art. 6a ustawy Pzp. Stanowi on, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach do nabycia danej części zamawiający może stosować właściwe dla jej wartości przepisy. Warunek jest taki, że:

  • kwota tej części jest mniejsza niż 80.000 euro dla dostaw lub usług,

  • łączna wartość udzielanych w uproszczonych procedurach części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

W takim przypadku udzielając zamówienia częściowego z wolnej ręki o wartości do 20% całego zamówienia, można zastosować przepisy właściwe dla kwoty jedynie tej części. Nie będzie to uznane za naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Mariola Kubicka, audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36636 )
Array ( [docId] => 36636 )