W ogłoszeniu nie musi znaleźć się uzasadnienie odrzucenia ofert

Data: 06-02-2014 r.

Podanie w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia faktycznego i prawnego uzasadnienia odrzucenia ofert oraz wykluczenia wykonawców z postępowania nie jest obowiązkowe. Nie narusza jednak obowiązujących przepisów.

Przepis art. 92 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, iż niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tej czynności na własnej stronie WWW oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Musi ona zawierać:

  • nazwę i siedzibę wybranego wykonawcy,
  • uzasadnienie wyboru oraz
  • nazwy i adresy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o przyznanej im punktacji w poszczególnych kryteriach oraz łącznie.

Wskazany zakres informacji to minimalna treść, jaką zamawiający jest zobowiązany upublicznić.

Uzasadnienie faktyczne i prawne dokonanych w postępowaniu czynności może być ujawnione na stronie WWW

Informacja o wykluczonych wykonawcach oraz odrzuconych ofertach wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym powinna zostać zamieszczona jedynie w zawiadomieniu przesyłanym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Ponieważ jednak takie informacje stanowią element protokołu postępowania, który jest jawny i powinien być prowadzony na bieżąco, wykazanie ich w zawiadomieniu zamieszczonym na stronie WWW czy tablicy ogłoszeń nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów.

Ofertom wykluczonych wykonawców oraz podlegającym odrzuceniu nie przyznaje się punktów

Jeżeli chodzi o informację zamieszczaną na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń, to w odniesieniu do wykonawców wykluczonych z postępowania oraz tych którzy złożyli oferty odrzucone, miejsca przeznaczone na wskazanie liczby uzyskanych przez nich punktów można pozostawić puste lub wykreskowane. Ponieważ takie oferty nie podlegają ocenie punktowej, wpisanie w powyższym miejscu „0 pkt” wydaje się mniej zasadne.


Dominika Perkowska,
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33898 )
Array ( [docId] => 33898 )