Za nieprawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie przetargu zawsze odpowiada kierownik zamawiającego

Autor: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Data: 20-04-2016 r.

Kierownik zamawiającego zawsze będzie podlegać odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku powierzenia innej osobie czynności: w prowadzonym postępowaniu oraz związanych z przygotowaniem takiego postępowania, będzie ona ponosić odpowiedzialność razem z kierownikiem.

Krąg osób odpowiedzialnych za naruszenia dyscypliny finansów publicznych określa ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Odpowiedzialności za naruszenie tej dyscypliny podlegają m.in.:

  1. osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów,
  2. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,
  3. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych,
  4. osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem nimi.

W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych, osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca jako pełnomocnik zamawiającego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie:

  • jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub
  • udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych.

Nawet jeżeli kierownik zamawiającego, będący kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych nie wykonał żadnych czynności w postępowaniu, będzie ponosić odpowiedzialność np. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ na:

  • udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
  • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia odwołania – terminu jej zawarcia,
  • niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,
  • unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki unieważnienia tego postępowania.
Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, doświadczony specjalista ds. zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38994 )
Array ( [docId] => 38994 )