Ryzyko zmiany stawki VAT powinno obciążać zamawiającego i wykonawcę

Data: 21-01-2015 r.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 19 października 2014 r. zamawiający jest zobowiązany wprowadzić do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowienia dotyczące zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku np. zmiany stawki VAT i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ryzyko wzrostu tego rodzaju obciążeń powinien ponosić nie tylko zamawiający, a obie strony umowy a więc również wykonawca.

Celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu nowej regulacji, była eliminacja sytuacji, w których zmiany obciążeń publicznoprawnych, niemożliwych do przewidzenia przez wykonawcę, wpływają na koszty wykonania zamówienia i pogarszają sytuację finansową wykonawcy.

Brak automatycznej waloryzacji

 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zamawiający powinni odżegnać się od postanowień umownych, które automatycznie waloryzowałyby wynagrodzenie. Ustawodawca wyraźnie wskazuje na zasady wprowadzania odpowiednich postanowień, nakazując podział ryzyka zmian między zamawiającego i wykonawcę. Chodzi w tym przypadku tylko i wyłącznie o ryzyko o charakterze niezależnym od stron. Wychodząc z tego założenia, nie będzie właściwym przyjęcie w zapisach umownych, że całe ryzyko zmian poniesie zamawiający.

Wysokość płacy minimalnej

Warto podkreślić, że umowa powinna zawierać klauzule odnoszące się zarówno do wzrostu jak i do zmniejszenia się określonego czynnika np. stawki VAT. Istotne, aby zasady dokonywania zmian dotyczyły kosztów mających faktyczny wpływ na realizację zamówienia. I tak w przypadku np. zmiany wysokości płacy minimalnej, nie powinna ona znacząco wpływać na koszty wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca realizuje zamówienie za pomocą pracowników z płacą wyższą niż minimalna. Dodatkowo wykonawca będzie mógł domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian także w sytuacji, gdy realizuje zamówienie za pomocą podwykonawców albo przy udziale podmiotów trzecich, a podmioty te udostępniają potencjał kadrowy z płacą minimalną albo zatrudniają pracowników na umowy zlecenia, które zostaną objęte obowiązkiem tzw. ozusowania.

Realne koszty realizacji

Ważne, aby wykonawca wykazał, że zmiany stawki VAT, a w szczególności płacy minimalnej czy ewentualnego oskładkowania umów wpłynęły na wzrost kosztów realizacji danego zamówienia. Będzie mógł w tym celu np. przedłożyć listy pracowników wykonujących zamówienie na danym etapie wynagradzanych płacą minimalną albo zatrudnionych na umowę zlecenie. Dotyczy to przy tym tylko osób, które w danym czasie faktycznie realizują zamówienie, a nie wszystkich biorących udział w realizacji kontraktu w całym okresie jego trwania. Zamawiający nie może bowiem płacić wykonawcy niejako ryczałtowo, gdy odnotowano wzrost czynników, które nie miały wpływu na realizację zamówienia. O ile nie wydaje się to trudne w przypadku zamówień na dostawy czy usługi, o tyle w przypadku robót budowlanych, gdzie pracownicy realizują roboty na kilku budowach jednocześnie, uchwycenie kosztów pracy może być mocno utrudnione, a nawet niemożliwe.

Przy kształtowaniu nowych regulacji odnoszących się do zmian VAT ustawodawcy chodziło głównie o kontrakty na roboty budowlane. Natomiast przy regulacjach dotyczących minimalnego wynagrodzenia i zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym ustawodawca odnosił je do popularnych usług takich jak sprzątanie czy ochrona.

Oczekiwane wytyczne prezesa UZP

Na tę chwilę nie można jeszcze przedstawić gotowego wzorca zapisów waloryzacyjnych, który z powodzeniem mógłby zostać wykorzystany. Zapewne w najbliższym czasie rynek wytworzy jakiś mechanizm, w którym określone zostaną zasady dokonywania zmian. Niewykluczone, że zrobi to prezes Urzędu Zamówień Publicznych w ramach realizacji zadania, jakim jest opracowywanie i rozpowszechnianie przykładowych wzorów umów.

Agata Hryc-Ląd, doświadczony praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36425 )
Array ( [docId] => 36425 )

Array ( [docId] => 36425 )