Podmiot udostępniający swoją wiedzę powinien uczestniczyć w realizacji zamówienia

Data: 02-12-2015 r.

Wiedza i doświadczenie przynależą do danego przedsiębiorstwa, stanowią jeden z najważniejszych jego aktywów i decydują o jego pozycji rynkowej. Zgodnie z regulacjami ustawy Pzp wykonawca niebędący w stanie samodzielnie wykazać spełniania warunków udziału w postępowaniu, odnoszących się do wiedzy i doświadczenia, może powołać się w tym zakresie na zasób innych podmiotów.

Udostępnianie wiedzy i doświadczenia od samego początku budzi wiele wątpliwości, w szczególności w sytuacji, gdy wykonawca deklaruje, że podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

Zapamiętaj!

Przyjmuje się, że udostępnienie wiedzy i doświadczenia jest nierozerwalnie związane z faktycznym udziałem podmiotu udostępniającego w realizacji prac wchodzących w zakres zamówienia.

 

Krajowa Izba Odwoławcza wyraźnie i konsekwentnie wskazuje, że udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia może przyjąć także inną formę, np.:

  • doradztwa,
  • konsultacji,
  • przekazania know-how.

W wyroku z 9 lipca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1265/10) wskazano, że pomimo iż faktycznie wiedza i doświadczenie stanowią składniki przedsiębiorstwa i nie powinny być przedmiotem samodzielnego obrotu niezależnie od przedsiębiorstwa, ustawodawca dał wykonawcom prawo powoływania się w postępowaniu o zamówienie publiczne na know-how tych trzecich podmiotów, czyli ich wiedzę i doświadczenie. Przepis art. 26 ust. 2b zdanie pierwsze ustawy Pzp wyraźnie uniezależnia prawo powoływania się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego od rodzaju stosunku łączącego wykonawcę z podmiotem trzecim.

Kierując się założeniem, że udostępnienie zasobów musi mieć rzeczywisty charakter, wypracowano podejście, zgodnie z którym podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie powinien brać udział w realizacji części zamówienia, przy czym udział ten może przybrać dowolną formę. Decyzji i woli wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby należy pozostawić określenie charakteru prawnego wzajemnych stosunków, które ich łączą lub będą łączyły. Niemniej zamawiający nie powinien bezkrytycznie akceptować sytuacji, w której wykonawca powołujący się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu będzie utrzymywał, że podmiot ten nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia. Zawsze powinien tę okoliczność dokładnie zweryfikować.

Agata Hryc-Ląd, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38135 )
Array ( [docId] => 38135 )