PIP sprawdzi regulaminy wynagradzania i umowy o pracę

Data: 07-02-2013 r.

Od 1 marca 2013 r. zmienia się wysokość diety dobowej, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz ryczałtu za nocleg. Dlatego też należy jak najszybciej sprawdzić obowiązujące zapisy układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania albo umów o pracę pod kątem wysokości świadczeń należnych pracownikowi odbywającemu podróż służbową (w szczególności diety).

Modyfikacja układu dozwolona jest tylko w określony sposób

Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układów (art. 241[9] kp). Potwierdza to SN zmiana układu może nastąpić tylko w formie protokołu dodatkowego (uchwała z 22 lutego 2008 r., sygn. akt I PZP 12/07). Protokół dodatkowy, tak jak układ, podlega rejestracji w odpowiednim organie (potwierdza to SN w wyroku z 29 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 111/00).

O zmianach w regulaminie wynagradzania można dowiedzieć się z intranetu

Korzystniejsze postanowienia regulaminu z mocy prawa zastępują dotychczasowe uregulowania. Ten akt wewnętrzny wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Oznacza to, że poinformowanie o zmianie regulaminu nie musi nastąpić na piśmie, ale w każdy inny sposób obowiązujący u danego pracodawcy, np. przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń czy umieszczenie w wewnętrznym intranecie firmy.

W przypadku umów o pracę wystarczy podpis pracownika

W praktyce podwyższenie świadczeń należnych pracownikowi z tytułu podróży służbowej następuje w ten sposób, że pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o nowych stawkach, a pracownik, składając na tym piśmie podpis, przyjmuje tę zmianę do wiadomości.

Podstawa prawna

  • art. 29 § 32 , art. 42, art. 772 § 4-6 art. 775 § 3-5, art. 2419 § 1 i 1 kp, art. 24112 § 2 oraz art. 24113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).


Autor: Paulina Rybicka-Telec, prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32465 )
Array ( [docId] => 32465 )