Kontrola ZUS rozpoczyna się od upoważnienia do jej przeprowadzenia

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 27-02-2013 r.

Pierwszym dokumentem, z jakim zetknie się płatnik składek objęty kontrolą ZUS, jest upoważnienie do jej przeprowadzenia. Otrzymuje je przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ZUS powinno zawierać co najmniej:

  • wskazanie podstawy prawnej,
  • oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS,
  • datę i miejsce wystawienia,
  • imię i nazwisko inspektora kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej,
  • oznaczenie kontrolowanego płatnika składek,
  • wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu jej zakończenia,
  • zakres przedmiotowy kontroli,
  • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz
  • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek.

 

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Kontroli Płatników Składek

43-300 Bielsko-Biała

ul. Krasińskiego 34 Bielsko-Biała, 7 stycznia 2013 r.

(oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS) (miejscowość i data wystawienia)

UPOWAŻNIENIE NR 001/195/54/2013

DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK

PRZEZ INSPEKTORA/ÓW KONTROLI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dane inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Imię i nazwisko: Arkadiusz Tyszyński 543

Nr legitymacji służbowej

Nazwa i adres siedziby kontrolowanego płatnika składek:

Zakład Poligraficzny – Henryk Dąbek,

ul. Mazowiecka 11,

43-321 Bielsko-Biała

Identyfikator:

NIP REGON PESEL

523000980 011223300 52041676341

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania oraz opłacania składek, a także innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno – rentowe

4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Data rozpoczęcia kontroli: zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: dwa tygodnie od daty doręczenia płatnikowi składek niniejszego upoważnienia.

Z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Katarzyna Maj

(podpis osoby udzielającej upoważnienia)

Upoważnienie doręczono płatnikowi składek w dniu: 14 stycznia 2013 r.

Imię i nazwisko osoby, której doręczono upoważnienie: Henryk Dąbek

Potwierdzenie odbioru upoważnienia: Henryk Dąbek

(podpis osoby odbierającej upoważnienie)

Podstawa prawna:

  • art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 2, art. 94 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Autor: Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32531 )
Array ( [docId] => 32531 )

Array ( [docId] => 32531 )