Płatnik nie zawsze zapłaci grzywnę za brak dokumentacji ubezpieczeniowej

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 30-04-2014 r.

Jeśli w trakcie kontroli ZUS płatnik nie może odnaleźć dokumentów ubezpieczeniowych, których okres przechowywania już minął, nie powinien obawiać się sankcji za strony inspektora. Czyny, za które sąd na wniosek ZUS może wymierzyć płatnikowi składek albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu grzywnę do 5.000 zł, zostały wskazane w art. 98 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kara grzywny może zostać wymierzona za:

  • niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,

  • niezgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych albo udzielenie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówienie ich udzielenia,

  • udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli,

  • niedopełnienie obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłacanie ich nienależnie,

  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

  • niedopełnienie obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,

  • niestwierdzenie nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie określonym w art. 41 ust. 7 ww. ustawy,

  • niedopełnienie obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Wśród tych czynów nie zostało wymienione wprost wykroczenie polegające na tym, że płatnik składek nie przechowywał przez wymagany prawem okres dokumentów związanych z obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nie jest jednak wykluczone, że brak u płatnika składek dokumentacji związanej z obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych, mimo że nie upłynął jeszcze przewidziany prawem okres ich przechowywania, może być potraktowany przez ZUS jako udaremnianie lub utrudnianie kontroli lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że jeżeli upłynął przewidziany prawem okres przechowywania takich dokumentów, ich brak u płatnika składek nie może stanowić podstawy do wymierzenia mu grzywny na podstawie wcześniej przywołanego przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2012 r. kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Przed 1 stycznia 2012 r. okres przechowywania kopii wcześniej wymienionych dokumentów rozliczeniowych wynosił 10 lat.

Piotr Kostrzewa, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34782 )
Array ( [docId] => 34782 )