Po zakończeniu kontroli ZUS zawsze konieczny jest protokół

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 16-06-2014 r.

Ustalenia kontroli opisywane są przez inspektora w protokole kontroli, który powinien zawierać m.in. oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej ZUS, oznaczenie kontrolowanego płatnika składek, oznaczenie inspektorów kontroli ZUS wykonujących kontrolę, określenie zakresu kontroli.

Oprócz wymienionych elementów protokół pokontrolny zawierać powinien:

• czas trwania kontroli z określeniem daty wszczęcia i zakończenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w kontroli,
• opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych,
• przedstawienie dowodów,
• pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,
• pieczęć i podpis inspektora kontroli ZUS,
• informacje o wpisie do książki kontroli.

Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania. Ustalenia kontroli zawarte w protokole stanowić mogą podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w przypadku, gdy w trakcie kontroli dokonano ustaleń skutkujących np. stwierdzeniem, iż płatnik składek zaniżył wysokość składek deklarowanych w dokumentach rozliczeniowych, stanowić to może podstawę do wydania decyzji określającej wysokość składek, które płatnik powinien zadeklarować, a nie zrobił tego. Decyzja nie zostanie wydana, jeżeli płatnik składek uzna ustalenia kontroli za prawidłowe, nie będzie ich kwestionował i we własnym zakresie sporządzi po kontroli prawidłowe korekty dokumentów rozliczeniowych (deklaracji i raportów).

Przykład:

W trakcie kontroli przeprowadzanej w firmie transportowej, inspektor kontroli stwierdził, że od nagrody wypłaconej w lipcu 2013 r. pracownikowi, nie naliczono i nie opłacono składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Płatnik składek złożył zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w tym zakresie, kwestionując zasadność naliczania składek od nagród. Zastrzeżenia płatnika nie zostały uwzględnione.

ZUS wyda decyzję, w której określona zostanie wysokość zobowiązania płatnika składek wobec ZUS, w wyniku dokonanych w trakcie kontroli ustaleń. Gdyby płatnik zgodził się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli i złożył korygujące dokumenty rozliczeniowe uwzględniające składki od nagrody wypłaconej pracownikowi, ZUS nie wydawałby decyzji.

Łukasz Michalski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35103 )
Array ( [docId] => 35103 )