ZUS musi zawiadomić płatnika o kontroli

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 16-06-2014 r.

Przed rozpoczęciem kontroli inspektor doręcza zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania przez płatnika składek. Zobowiązuje w nim przedsiębiorcę do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

Zawiadomienie doręczane jest za pokwitowaniem przez pocztę albo osobiście przez inspektora kontroli ZUS. W przypadku osobistego doręczenia zawiadomienia jest ono doręczane albo płatnikowi składek, albo osobie upoważnionej przez płatnika do jego reprezentacji.

 

Uchylanie się od przyjęcia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przez płatnika składek naraża go na odpowiedzialność i wysoką grzywnę. W takim przypadku inspektor sporządzi wniosek o ukaranie, ponieważ kto jako płatnik składek albo osoba zobowiązana do działania w imieniu płatnika udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Inspektor kontroli ZUS może rozpocząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może się rozpocząć przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Po doręczeniu zawiadomienia inspektor kontroli ZUS powiadamia płatnika składek telefonicznie lub osobiście o terminie przeprowadzenia kontroli. W przypadku niedotrzymania tego terminu inspektor pisemnie wyznacza termin rozpoczęcia kontroli. Jeżeli płatnik nie stawi się w jego siedzibie w wyznaczonym terminie rozpoczęcia kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skierować wniosek do sądu o ukaranie płatnika (lub jego przedstawiciela) za utrudnianie przeprowadzenia kontroli.

Łukasz Michalski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35101 )
Array ( [docId] => 35101 )