Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich

Autor: Ryś Paweł
Data: 10-10-2012 r.

Zwolnienie lekarskie wydawane jest w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. W czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik powinien stosować się do zaleceń lekarskich. Nie może on wykorzystywać zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia może nas czekać zarówno ze strony ZUS, jak i naszego pracodawcy.

Kto przeprowadza kontrolę zwolnień lekarskich

Prawo do przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawca, jako płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe swoich pracowników. Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrole pod jednym warunkiem, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

ZUS oraz pracodawcy mają prawo kontrolować ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Ponadto mają prawo także do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Formalna kontrola zaświadczeń lekarskich

Formalna kontrola zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane. Jeżeli w wyniku kontroli płatnik składek podejrzewa, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.

Kontrola formalna zaświadczenia lekarskiego ma również dać odpowiedź na pytanie, czy zaświadczenie zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, czyli czy zostało wydane na odpowiednim druku i w odpowiedniej ilości egzemplarzy. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami, płatnik składek występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czy pracownik prawidłowo wykorzystuje czas zwolnienia lekarskiego

Z punktu widzenia pracownika najistotniejsza jest kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby. Kontrola taka polega na ustaleniu, czy ubezpieczony (pracownik) w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej i czy wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy powinna być dokonywana w miarę potrzeby, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby. Co ważne kontrola powinna być przeprowadzana bez ustalania z góry stałych jej terminów.

Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień pracodawca wystawie imienne upoważnienie, które uprawnia do wykonywania kontroli również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia. Protokół taki należy przedstawić pracownikowi w celu wniesienia przez niego uwag.

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga ZUS. Urząd dokonuje tego uzyskując w miarę potrzeby opinie lekarza leczącego, i wydaje w razie sporu decyzje.

Konsekwencją nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego jest utrata prawa do zasiłku chorobowego.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32566 )
Array ( [docId] => 32566 )