Niższe limity zarobkowe emerytów i rencistów

Data: 23-09-2013 r.

Od 1 września 2013 r. obowiązują emerytów i rencistów niższe limity zarobkowe. Jeżeli chcą pobierać emeryturę lub rentę w dotychczasowej wysokości nie mogą przekroczyć limitów zarobkowych. Ubiegający się o emeryturę lub rentę mają obowiązek informowania ZUS o działalności zarobkowej.

Niektórzy emeryci i renciści wykonujący działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub pozostający w stosunku służby mają wyznaczone dwa limity zarobkowe, po przekroczeniu których pobierane świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone. Limity zarobkowe zmieniają się raz na kwartał (od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku), w zależności od zmiany kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z pracy zarobkowej w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS (od 1 września jest to 4696,30 zł). Z kolei w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS (od 1 września jest to 2528,80 zł), nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, emerytura lub renta ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Obniżenie od 1 września 2013 r. limitów zarobkowych emerytów i rencistów skutkuje tym, że począwszy od września, zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku uzyskania niższego przychodu, niż miało to miejsce przed tą datą. A zatem świadczenia osób, które dotychczas miały zarobki nieco poniżej wyższego lub niższego limitu zarobkowego, mogą po ich przekroczeniu podlegać odpowiednio zawieszeniu lub zmniejszeniu.

Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę, które zamierzają uzyskiwać przychód z działalności zarobkowej objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (skutkujący jej zawieszeniem lub zmniejszeniem albo niepowodującym takich skutków), muszą poinformować o tym ZUS, wpisując odpowiednią informację do formularza wniosku o emeryturę lub rentę. Obowiązek poinformowania o zamiarze uzyskiwania zarobków przez emeryta lub rencistę ciąży również na płatniku składek, który go zatrudnia.

Jeśli jednak emeryt lub rencista przekazał stosowną informację do ZUS, płatnik składek nie musi tego dodatkowo robić. Poinformować ZUS należy również w razie zmiany przychodu wpływającego na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty. Dotyczy to również sytuacji, gdy przychód ten nie uległ zmianie, ale w związku z obniżeniem limitów zarobkowych wywołuje inne niż dotychczas skutki dla przyznanej emerytury lub renty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32612 )
Array ( [docId] => 32612 )