Zmniejszenie pensji może zapobiec zawieszeniu emerytury

Data: 18-09-2013 r.

We wrześniu obniżeniu uległy progi zarobkowe dla dorabiających emerytów i rencistów. Jeśli uzyskiwany przychód nie skutkował dotychczas zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia, a w wyniku obniżenia progów zarobkowych rodzi takie skutki, świadczeniobiorca powinien złożyć do ZUS oświadczenie wskazujące, że obecnie przychód powoduje odpowiednio zmniejszenie lub zawieszenie emerytury renty.

Emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, a także renciści, wykonujący działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) lub pozostający w stosunku służby mają ograniczone możliwości dorobienia do swoich świadczeń. Przekroczenie przez nich jednego z dwóch obowiązujących progów zarobkowych powoduje zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia.

Wyższa kwota graniczna wynosi 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Przekroczenie tego progu powoduje, że emerytura lub renta podlega zawieszeniu. Natomiast niższa kwota graniczna wynosi 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli osoba uprawniona przekroczyła ten limit, a jej przychód zmieścił się w wyższym progu zarobkowym, świadczenie podlega odpowiedniemu zmniejszeniu.

 

Zmniejszenie to jest równe kwocie przekroczenia niższego limitu, ale nie może być wyższe niż maksymalna kwota zmniejszenia ustalona dla emerytury lub renty w danym okresie (od 1 marca do końca lutego następnego roku). Progi zarobkowe zmieniają się raz na kwartał (od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku), w zależności od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Niższy próg zarobkowy, który obowiązywał w miesiącach czerwiec-sierpień 2013 roku wynosił 2618,10 zł. Od 1 września, w związku z niższym przeciętnym wynagrodzeniem ogłoszonym przez GUS, zmniejszył się do kwoty 2528,80 zł. Obniżony został także wyższy limit przychodowy (z dotychczasowych 4862,10 zł do 4696,30 zł). Dorabiający emeryci i renciści mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej wpływającej na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. Powinni przy tym skorzystać z przygotowanego przez ZUS formularza ,,Oświadczenie o osiąganiu przychodu” (druk ZUS Rw-73).

W oświadczeniu tym muszą wskazać właściwy tytuł (tytuły) zarobkowania oraz określić, czy przychód ten będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia, czy też nie spowoduje takich skutków. W zależności od treści oświadczenia ZUS decyduje albo o dalszej wypłacie emerytury i renty w dotychczasowej kwocie albo o konieczności jej zawieszenia lub zmniejszenia. Niekiedy jednak, w celu uniknięcia zawieszenia emerytury, wystarczy obniżyć pracownikowi pensję o niewielką kwotę. W takim przypadku świadczenie będzie podlegać, tak jak dotychczas, jedynie zmniejszeniu.

Warto także podkreślić, że nawet, gdy przychód pracownika przekroczy nieznacznie wyższy próg zarobkowy i emerytura zostanie zawieszona, będzie mógł on ,,odzyskać” część świadczenia w wyniku rocznego rozliczenia przychodu po zakończeniu roku kalendarzowego. Jeśli wyrazi na to zgodę w określonym terminie po otrzymaniu zawiadomienia ZUS, organ ten potrąci mu wówczas z wyrównania emerytury kwotę przewyższającą ten limit (pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy), uznając jednocześnie, że świadczenie powinno podlegać tylko maksymalnemu zmniejszeniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32610 )
Array ( [docId] => 32610 )