Wniosek do ZUS o przyznanie emerytury i renty

Data: 22-11-2012 r.

Wniosek o przyznanie emerytury i renty powinien zawierać przede wszystkim imię i nazwisko zainteresowanego, jego datę urodzenia oraz numer PESEL. A jeżeli nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Dane potrzebne do wniosku o emeryturę i rentę

Oprócz tych danych we wniosku o emeryturę i rentę trzeba podać:

 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego;
 • ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce — w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce;
 • adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania;
 • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
 • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty;
 • podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.

Jeżeli osobą składającą wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podatnik podatku od towarów i usług, jest zobowiązana wpisać we wniosku, oprócz numeru PESEL, również identyfikator podatkowy NIP.

Osoba nieposiadająca adresu miejsca zamieszkania (osoba bezdomna) zobowiązana jest wskazać we wniosku adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Jeżeli wniosek jest związany ze świadczeniem zmarłego, wniosek taki dodatkowo powinien zawierać imię i nazwisko zmarłego, numer świadczenia zmarłego oraz wskazanie organu, który ustalił prawo i wypłacał świadczenie lub do którego został zgłoszony wniosek
o świadczenie, w przypadku gdy zmarłemu nie ustalono prawa do świadczenia.

 

Uzupełnienie wniosku o emeryturę i rentę

W przypadku gdy wnioskodawca nie przedłoży dokumentów lub nie wskaże danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. W wezwaniu tym organ rentowy:

 • wskaże dokumenty, do przedłożenia których jest zobowiązany zainteresowany,
 • wyznaczy termin na ich przedłożenie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
 • pouczy zainteresowanego, iż w razie nie przedłożenia dokumentów
  w wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania.

Wezwanie zainteresowany otrzyma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:

 • art. 116 ust. 5, art. 125, 128a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412)

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32579 )
Array ( [docId] => 32579 )

Array ( [docId] => 32579 )