Wypłata świadczenia zmarłego rencisty – świadczenie niezrealizowane

Data: 17-04-2015 r.

Żona zmarłego pracownika otrzyma świadczenie rentowe za miesiąc, w którym nastąpił zgon po złożeniu w tej sprawie wniosku do ZUS, pod warunkiem że spełnia warunki wskazane w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie przysługujące za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy i które nie zostało wypłacone do dnia śmierci jest tzw. świadczeniem niezrealizowanym. Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określają katalog osób uprawnionych do ubiegania się o niezrealizowane świadczenie. Są to w kolejności: małżonek i dzieci, z którymi zmarły prowadził wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku małżonek i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym lub na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła.

Możliwość ubiegania się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia jest ograniczona do 12 miesięcy licząc od dnia śmierci świadczeniobiorcy, chyba że przed upływem tego terminu zostanie zgłoszony wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.

Postępowanie o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego przez uprawnioną osobę na formularzu ZUS Rp-18 (Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych). Wniosek należy złożyć w jednostce ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Do wniosku – w zależności od tego kto ubiega się o wypłatę świadczenia – należy dołączyć: akt zgonu, akt małżeństwa (żona), akt urodzenia (dzieci) oraz środki dowodowe potwierdzające wspólne zamieszkiwanie lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej. Dołączenie aktu zgonu nie jest konieczne w przypadku, gdy ten dokument został już dołączony do wniosku o zasiłek pogrzebowy.

Przepisy ustawy emerytalnej (art. 136) regulują wprost kwestię wypłaty świadczenia niezrealizowanego, gdy zmarły złożył wniosek o przyznanie świadczenia i umarł przed dokonaniem jego wypłaty (wydaniem decyzji). Zarówno jednak praktyka ZUS, jak i orzecznictwo sądowe są zgodne, że zasady wymienione w art. 136 ustawy emerytalnej należy zastosować również w przypadku opisanym w pytaniu. Chodzi tu o sytuacje, gdy świadczeniobiorca miał już decyzję w sprawie świadczenia, regularnie co miesiąc je pobierał i zmarł w danym miesiącu przed dniem wyznaczonym na wypłatę świadczenia. Również formularz ZUS Rp-18 w Dziale II, pkt 1 dotyczy wypłaty świadczenia niezrealizowanego przez osobę już uprawnioną do świadczenia.

Monika Kowalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36964 )
Array ( [docId] => 36964 )