Maksymalna wysokość kary pieniężnej jest ściśle określona

Data: 19-02-2014 r.

Jednodniowe wynagrodzenie pracownika dla potrzeb ustalenia wysokości kary pieniężnej oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przy nakładaniu kary pieniężnej obowiązują dwa limity jej wysokości.

Obliczając wysokość takiego wynagrodzenia należy przede wszystkim obliczyć średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika. Oblicza się je w zależności od rodzaju składników wypłacanych w odpowiednim okresie. Składniki w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stała premia regulaminowa czy stały dodatek funkcyjny/stażowy) uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nałożenia kary.

Zmienne zaś elementy wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc (premie regulaminowe w zmiennej wysokości, wynagrodzenie określone za pomocą prowizji lub stawki godzinowej/akordowej), uwzględnia się w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc ukarania.

Z kolei składniki należne za okresy dłuższe niż miesiąc (np. regulaminowa premia kwartalna, prowizja półroczna) uwzględnia się w średniej wysokości z 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nałożenia na pracownika kary. Następnie tak ustalone miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez współczynnik ekwiwalentowy.

 

Kara za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą natomiast przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych i inny tytułów wykonawczych, a także zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi przez pracodawcę.

Kara na jedno przewinienie

Przykład: Pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł oraz premię regulaminową w zmiennej wysokości. W dniu 19 lutego br. pracownik spożywał alkohol w czasie pracy. Pracodawca postanowił ukarać pracownika karą pieniężną w maksymalnej wysokości, czyli jednodniowego wynagrodzenia.

Obliczenie wysokości kary pieniężnej

Stałe miesięczne wynagrodzenie

4.500 zł

Premie regulaminowe z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nałożenia kary

360 zł + 190 zł + 200 zł = 750 zł

Przeciętna wysokości premii

750 zł : 3 = 250 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika

4.500 zł + 250 zł = 4.750 zł

Wysokość jednodniowego wynagrodzenia pracownika

4.750 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2014 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy) = 228,04 zł (po zaokrągleniu do groszy)

Pracodawca może zatem ukarać pracownika karą pieniężną w maksymalnej wysokości 228,04 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33968 )
Array ( [docId] => 33968 )