Przerwa w aktywności zawodowej w celu opieki nad dzieckiem

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-09-2013 r.

Za przedsiębiorców czy zleceniobiorców, którzy przerwą aktywność zawodową w celu opieki nad dzieckiem, od 1 września 2013 r. opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Osoby opiekujące się dziećmi i objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami będą zgłaszane przez ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Realizując cele polityki prorodzinnej i kierując się potrzebą zadbania o wysokość przyszłych świadczeń osób wychowujących dzieci ustawodawca rozszerzył katalog osób, za które budżet państwa opłaca składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. W myśl nowych przepisów obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które są m.in.:

  • osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej;
  • osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia;
  • zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania;
  • osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi działalność i zleceniobiorcami, przez okres co najmniej 6 miesięcy, które zaprzestały tej współpracy.

Natomiast osoby nieubezpieczone, które będą sprawowały opiekę nad dzieckiem, będą podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu. Wymienieni będą podlegali ubezpieczeniom z tytułu opieki nad dzieckiem, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowymi regulacjami prawo do objęcia ubezpieczeniami przysługuje podczas przerwy w aktywności zawodowej spowodowanej osobistą opieką nad dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka lub przysposobionym:

  • przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia,
  • przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki.


Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, które zostaną objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (dla osób duchownych stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia).

Dla zleceniobiorców podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z kolei podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem podlegających obowiązkowo tylko temu ubezpieczeniu stanowi kwota 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem i objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi są zgłaszane przez ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32805 )
Array ( [docId] => 32805 )