Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę wolne od składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-08-2014 r.

Z tytułu rozwiązania umowy o pracę pracownikom mogą być wypłacone różnego rodzaju świadczenia pieniężne, jak np. odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu tzw. zwolnień grupowych albo odszkodowanie z tytułu skrócenia obowiązującego okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 Kodeksu pracy. Świadczenia te zwolnione są z obciążeń składkowych.

Prawo do wymienionych świadczeń wynika z ogólnie obowiązujących przepisów. Przepisy zakładowe mogą jednak przewidywać dodatkowe świadczenia dla zwalnianych pracowników albo określać wysokość ogólnie obowiązujących świadczeń na wyższym poziomie. I właśnie te dodatkowe przywileje budzą wątpliwości pracodawców co do tego, czy należy od nich odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym i na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Co należy rozumieć pod pojęciem przychodu ze stosunku pracy wyjaśnia z kolei art. 12 ustawy podatkowej. W myśl przywołanego przepisu przychodem tym są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty – bez względu na źródło finansowania. Do przychodów tych ustawa zalicza w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty - niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Składek nie naliczamy jednak m.in. od przychodów wyszczególnionych w rozporządzeniu składkowym. Z grupy tych świadczeń w rozporządzeniu wymienia się:

  • odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego albo niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie albo wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Trzeba zauważyć, że rozporządzenie składkowe nie określa przepisów, na podstawie których dane świadczenie powinno przysługiwać, jak również nie ogranicza kwoty zwolnionej z oskładkowania. Oznacza to, że do podstawy wymiaru składek nie wchodzą wszystkie wymienione odprawy, odszkodowania i rekompensaty, bez względu na podstawę ich przyznania oraz wypłaconą kwotę.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35505 )
Array ( [docId] => 35505 )