Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia

Data: 03-02-2014 r.

W przypadku zakończenia zatrudnienia przestaje zasadniczo obowiązywać określony w przepisach wewnętrznych termin wypłaty wynagrodzenia. Upływ ostatniego dnia zatrudnienia wyznacza jednocześnie dzień wymagalności większości roszczeń finansowych wynikających ze stosunku pracy.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy trzeba np. wypłacić bezwzględnie w dniu zakończenia zatrudnienia. Podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14), wskazując, że z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Zdaniem ministerstwa pracy również wypłata wynagrodzenia (i odprawy) powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Zdaniem ministerstwa pracy

Dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Ustanie zatrudnienia oznacza bowiem zerwanie dotychczasowej więzi prawnej między stronami stosunku pracy i zobowiązuje je do wzajemnego rozliczenia się z obowiązków wynikających z zakończonej umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Ponieważ wynagrodzenie należy się pracownikowi, nie zaś byłemu pracownikowi, jestem zdania, że w przypadku ustania zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, jest, moim zdaniem, możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych – odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską nr 17841 (pismo z 16 września 2010 r.).

Składniki wypłacane po zakończeniu okresu rozliczeniowego

W odniesieniu do wszystkich tych składników wynagrodzenia, które mogą być rozliczone dopiero po zamknięciu pewnego okresu, niemożliwe jest zwykle dokonanie wypłaty w dniu zakończenia zatrudnienia. Przy ich wypłacie należy więc stosować nadal termin do nich przypisany w postanowieniach wewnątrzzakładowych (przykład).

Rozwiązanie umowy a wypłata premii kwartalnej

Przykład: Jednym ze składników wynagrodzenia pracownika, którego umowa o pracę rozwiązuje się w połowie miesiąca, jest premia kwartalna. Jest ona naliczana jako pewien procent od łącznych obrotów osiągniętych w kwartale przez wszystkich zatrudnionych w dziale handlowym sprzedawców. Wysokość tej premii jest zmienna. Może być znana dopiero po zakończeniu oraz rozliczeniu danego okresu (kwartału).

Skoro nie jest uzależniona jedynie od wyników osiągniętych przez jednego pracownika, ale cały dział, to nie da się wypłacić jej w chwili rozwiązania umowy (chyba że moment ten zbiega się z zamknięciem i rozliczeniem kwartału). Powinna zostać wypłacona w terminie przyjętym dla jej wypłaty w regulaminie, w wysokości procentowej, odniesionej proporcjonalnie do okresu trwania zatrudnienia tego pracownika w kwartale, w którym następuje koniec zatrudnienia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33747 )
Array ( [docId] => 33747 )

Array ( [docId] => 33747 )