ZUS może zakwestionować zawarcie umowy zlecenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-06-2016 r.

W czasie prowadzonych kontroli inspektorzy ZUS sprawdzają m.in. prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń oraz prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek. Jednym z elementów takiej kontroli jest weryfikacja zawartych przez płatnika umów cywilnoprawnych. ZUS może uznać, że zamiast takiej umowy powinna być podpisana umowa o pracę i nakazać objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami pracowniczymi.

Płatnik składek nie musi zgadzać się z decyzją ZUS i może skorzystać z przysługujących mu środków odwoławczych, tym bardziej wtedy gdy dysponuje pisemną opinią PIP potwierdzającą możliwość zawarcia z daną osobą umowy cywilnoprawnej.

 

Pytanie: W czasie kontroli ZUS uznał zawartą przez nas umowę zlecenie za umowę o pracę i nakazał opłacenie składek pracowniczych, mimo że przedstawiliśmy pisemną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o tym, że w danej sytuacji mogła być zawarta umowa cywilnoprawna. Czy ZUS miał takie prawo i co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?

ZUS mógł stwierdzić, że w danej sytuacji powinna być zawarta umowa o pracę, a nie umowa cywilnoprawna. Płatnik natomiast nie musi zgadzać się z tą decyzją i może skorzystać z przysługujących mu środków odwoławczych.

Zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego

Pierwszym krokiem będzie złożenie zastrzeżeń do otrzymanego protokołu pokontrolnego, na co płatnicy mają 14 dni od otrzymania wspomnianego dokumentu. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do jednostki ZUS zatrudniającej inspektora przeprowadzającego kontrolę. Należy w nim umieścić następujące dane:

 • określenie płatnika składek, jego dane adresowe oraz numery identyfikacyjne, z którymi został zgłoszony w ZUS – z reguły będą to numery REGON oraz NIP,
 • określenie jednostki ZUS, do której składane są zastrzeżenia,
 • określenie ustaleń zawartych w protokole, z którymi się nie zgadzamy,
 • wskazanie środków dowodowych stanowiących podstawę do wniesienia zastrzeżeń, np. opinia PIP oraz
 • podpis i pieczęć osoby upoważnionej do występowania w imieniu płatnika.

Po otrzymaniu zastrzeżeń inspektor przeprowadzający kontrolę ma obowiązek je rozpatrzyć, podejmując – w razie potrzeby – dodatkowe czynności kontrolne. O wyniku postępowania płatnik jest informowany pisemnie.

Odwołanie do sądu składane do ZUS

W przypadku gdy upłynął już termin na złożenie zastrzeżeń lub ZUS ich nie uznał, płatnik powinien poczekać na decyzję tego organu i złożyć od niej odwołanie do sądu. Mimo że adresatem jest sąd, odwołanie to płatnik wnosi do jednostki ZUS, która wydała zaskarżaną decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Ta druga forma jest korzystniejsza dla płatników, ponieważ daje gwarancję, że w odwołaniu znajdą się wszystkie wymagane elementy.

Zarówno w zastrzeżeniach do protokołu, jak i w ewentualnym odwołaniu od decyzji ZUS płatnik powinien zwrócić uwagę na posiadaną opinię PIP potwierdzającą prawidłowość jego działania.

Jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, zmieni lub uchyli decyzję niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia jego wniesienia. W takiej sytuacji odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli natomiast nie zostanie ono w całości albo w części uwzględnione, ZUS przekaże je niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od jego otrzymania – do właściwego sądu wraz z uzasadnieniem. Sąd po rozpatrzeniu sprawy wyda wyrok, od którego również będą przysługiwać określone środki odwoławcze.

Joanna Kwiatkowska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39060 )
Array ( [docId] => 39060 )

Array ( [docId] => 39060 )