Likwidacji stanowiska pracy uprawnia do świadczenia przedemerytalnego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 10-10-2013 r.

Rozwiązanie umowy o pracę przyczyn dotyczących zakładu pracy jest jednym z powodów uprawniających do świadczenia przedemerytalnego. Tak więc zwolnienie z powodów ekonomicznych, lub likwidacja stanowiska pracy pozwala na uzyskanie tego świadczenia.

Jeżeli spółka zatrudnia pracownika, któremu brakuje 5 lat do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego i jego stanowisko jest przeznaczone do likwidacji ze względu na ciężką sytuację firmy, to rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska umożliwi tej osobie nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego jeśli będzie on spełniać pozostałe warunki przewidziane w przepisach.

Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych wymienia kilka grup osób, które mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenia. Jedną z nich są byli pracownicy, których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 tej ustawy, do przyczyn dotyczących zakładu pracy zalicza się m.in.rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

Osoba, której stosunek pracy został rozwiązany z takiej przyczyny, może więc nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, o ile spełnia pozostałe warunki przewidziane w ustawie, czyli:

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy z wymienionych przyczyn ukończyła 55 lat (w przypadku kobiety) i 60 lat (w przypadku mężczyzny) oraz udowodniła okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze odpowiednio co najmniej 30 lub 35 lat albo niezależnie od osiągniętego wieku udowodniła staż ubezpieczeniowy w wymiarze co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna),

  • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przynajmniej przez 6 miesięcy,

  • nie odmówiła powiatowemu urzędowi pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne wraz z odpowiednią dokumentacją w ciągu 30 dni od daty wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego pobieranie, przynajmniej przez 6 miesięcy, zasiłku dla bezrobotnych,

  • posiada status osoby bezrobotnej w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie przedemerytalne.

 

Jeśli zatrudniony spełni te warunki, a w wydanym mu świadectwie pracy zostanie wskazane, że ustanie zatrudnienia nastąpiło w związku z likwidacją stanowiska pracy z przyczyn przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. ekonomicznych), będzie mógł nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32939 )
Array ( [docId] => 32939 )