Jak zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 20-04-2020 r.

Czy pracodawca może przesunąć termin wypłat z ostatniego dnia każdego miesiąca na 10. dzień każdego miesiąca dla jednego z działów w firmie? W jaki sposób należałoby taką zmianę przeprowadzić i od kiedy zaczęłaby ona obowiązywać?

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia powinna zostać dokonana zależnie od okoliczności – albo w drodze zmian do regulaminu pracy (wówczas wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od podania jej do wiadomości załodze w sposób przyjęty u danego pracodawcy) albo poprzez zmianę informacji o warunkach zatrudnienia.

Wynagrodzenie za pracę jest objęte szczególną ochroną prawa pracy, która nie ogranicza się jedynie do określonych w Kodeksie pracy zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia. Wspomniana ochrona przejawia się także w zasadach jego wypłaty.

Wypłata przynajmniej raz w miesiącu

Kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę, aby wynagrodzenie za pracę wypłacał pracownikom co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie powinno być wypłacone niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy ustalony w zakładzie pracy dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno zostać pracownikowi wypłacone w dniu poprzedzającym (art. 85 § 1-3 kp).

   Kodeksowy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę (tj. do 10. dnia następnego miesiąca) jest terminem maksymalnym. Co w praktyce oznacza, że każdy pracodawca powinien ustalić konkretną datę wypłaty przypadającą w kodeksowych granicach. Pracodawcy zobowiązani do ustalenia regulaminu pracy termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia określają w tym regulaminie (art. 1041 § 1 pkt 5 kp). Pozostali pracodawcy termin ten powinni ustalić w innych aktach wewnątrzzakładowych, np. w obwieszczeniu, zarządzeniu, itp. W przypadku pracodawców niezobowiązanych do ustalenia regulaminu pracy informacje o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia pracowników powinny znaleźć się w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 kp).

Trzeba zmienić regulamin

Pracodawca, który obecnie wypłaca wynagrodzenie za pracę w ostatnim dniu danego miesiąca może zmienić ten termin i określić go np. na 10-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.

W tym celu powinien dokonać zmian odpowiednio:

  • w regulaminie pracy (jeśli w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa zmiany powinny być z nią uzgodnione; zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania ich do wiadomości załogi) lub

  • w informacji o warunkach zatrudnienia jeśli nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy (wówczas niezbędna byłaby aktualizacja takiej informacji dla każdego pracownika objętego zmianami; wprawdzie przepis art. 29 § 32 kp nie zobowiązuje w sposób wyraźny do takiej aktualizacji, jednak – w mojej ocenie – zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia jest dla pracownika na tyle istotna, że powinien on otrzymać aktualizację dotychczasowej informacji w tym zakresie).

Nowy termin wypłaty dla części załogi?

Z pytania wynika, że zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia ma dotyczyć jednego działu. Formalnie jest to możliwe. Należy jednak uznać, że w świetle zasady równego traktowania pracowników takie działanie byłoby dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że istnieje ku temu obiektywne uzasadnienie, np. wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, natomiast ta część załogi, której dotyczy zmiana, jest wynagradzana stawką godzinową i prawidłowe obliczenie wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc jest możliwe dopiero po jego zakończeniu. W przeciwnym przypadku, taka zmiana dotycząca tylko części załogi może okazać się ryzykowna.

Podstawa prawna:

  • art. 29 § 3 i § 32, art. 85 § 1-3, art. 1041 § 1 pkt. 5, art. 1042-1043 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41151 )
Array ( [docId] => 41151 )