Nawet 5.000 zł grzywny za niewpłacenie odpisów na rachunek ZFŚS

Autor: Wioletta Słobodzian
Data: 14-05-2014 r.

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu do 30 września danego roku. Do 31 maja danego roku musi jednak przekazać kwotę stanowiącą równowartość 75% odpisu podstawowego (bez zwiększeń).

Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych pracowników, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. To znaczy, iż pracodawca jest zobowiązany ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych na potrzeby odpisu co najmniej dwa razy w roku, tj. na początku roku i na końcu roku, w celu skorygowania wartości odpisu do rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Aby ustalić przeciętne zatrudnienie u pracodawcy na dany rok kalendarzowy, w pierwszej kolejności należy obliczyć przeciętne zatrudnienie w poszczególnych miesiącach (w przeliczeniu na pełne etaty), następnie zsumować 12 otrzymanych wyników, a otrzymaną sumę podzielić przez 12. Uzyskany wynik daje nam przeciętne zatrudnienie w danym roku w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach najlepiej skorzystać z metod stosowanych w sprawozdawczości dla GUS, zawartych w objaśnieniach do formularza Z-06 (w zależności od fluktuacji kadry można zastosować metodę średniej arytmetycznej, metodę uproszczoną lub metodę średniej chronologicznej).

Liczba zatrudnionych przy naliczaniu odpisu na ZFŚS

Do obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych uwzględnia się tylko pracowników, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o  pracę (art. 2 Kodeksu pracy). Nie uwzględnia się natomiast osób:

  • zatrudnionych na podstawie umów cywilnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego), ponieważ nie są one pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy,
  • przebywających na urlopie bezpłatnym, ponieważ zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
  • chałupników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej,
  • młodocianych,
  • emerytów i rencistów (byłych pracowników).

Podstawę naliczania odpisu dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze określa się, stosując metody ustalania odpisu dla pracowników zatrudnionych w warunkach normalnych. W stosunku do młodocianych nie oblicza się przeciętnej liczby zatrudnionych, a wykazuje liczbę młodocianych zatrudnionych w każdym roku nauki, bez przeliczania na pełne etaty.

Odsetki od nieterminowych wpłat na ZFŚS

Pracodawca, który nie wykonuje przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych albo podejmuje działania niezgodne z przepisami tej ustawy, czyli na przykład nie wpłaca w terminie odpowiednich kwot odpisów na rachunek funduszu, zapłaci grzywnę. Karę orzeka się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 12a ustawy o ZFŚS). Jak już wspomnieliśmy, wynosi ona maksymalnie 5.000 zł. Jej minimalna wysokość to 20 zł.

W przypadku niedokonania tych przelewów we wskazanych terminach pracodawca nie ma obowiązku uiszczenia odsetek od tych kwot (wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1999 r., I PKN 663/98).

Wioletta Słobodzian, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34856 )
Array ( [docId] => 34856 )