Nowe zasady rozliczania kwoty wolnej od podatku w 2017 roku

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 05-12-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna od podatku zależy od wysokości dochodów podatnika. Jednak nowy mechanizm będziemy stosować dopiero w rocznych zeznaniach podatkowych, czyli na etapie kalkulowania rocznego zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że przywilej wynikający z wyższej kwoty wolnej od podatku będzie odczuwalny dopiero w 2018 roku.

Skala podatkowa w 2017 roku

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Wprowadzono nowe przepisy określające zasady ustalania wysokości kwoty wolnej od podatku, tj. ust. 1a–1d do art. 27 ustawy o PIT.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w tabeli ze skalą podatkową, odliczana w rocznym obliczeniu podatku (zeznaniu podatkowym) wynosi:

1.188 zł

dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł

1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł

556,02 zł

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od.11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł

556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł

Natomiast z art. 27 ust. 1b pkt 1 i 2 ustawy o PIT wynika, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, w przypadku podatników, których dochody:

1)    nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł) – kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie,

2)    przekroczą kwotę 85.528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, tj. 556,02 zł.

Taki sposób obliczania podatku dotyczy także płatników z art. 35 ust. 1 pkt 1,2, 4 i 7 ustawy o PIT, tj.:

  • osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
  • jednostek organizacyjnych uczelni, placówek naukowych, zakładów pracy oraz innych jednostek organizacyjnych – od wypłacanych przez nie stypendiów,
  • aresztów śledczych oraz zakładów karnych – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej.

Nowe przepisy dotyczące zaliczek potrącanych przez płatników

Nowelizacja dostosowała do nowych zasad także przepisy dotyczące płatników. Kwotą pomniejszającą podatek przy potrącaniu zaliczek będzie nadal 1/12 kwoty 556,02 zł miesięcznie, czyli 46,33 zł (art. 32 ust. 1a pkt 1, ust. 1e i ust. 3 ustawy o PIT).

Z punktu widzenia kalkulowania miesięcznych zaliczek podatkowych przez pracodawców ważne są szczególnie dwie zmiany:

  • w odniesieniu do podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli 85.528 zł), pracodawcy przy kalkulowaniu miesięcznej zaliczki podatkowej nie będą stosowali kwoty zmniejszającej podatek,
  • w sytuacji gdy podatnik złoży w zakładzie pracy oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę 85.528 zł, wówczas zakład, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia, będzie zobligowany do naliczania zaliczki na podatek bez redukowania jej o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej.
Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39839 )
Array ( [docId] => 39839 )