Resort pracy o umowach na czas określony

Autor: Joanna Stępniak
Data: 18-10-2016 r.

Dnia 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zawierania umów na czas określony. Po niecałym roku od ich wprowadzenia PIP chce rozpocząć wzmożone kontrole prawidłowości zawierania i rozwiązywania tych umów. Dlatego warto się do tego odpowiednio przygotować i sprawdzić najnowsze stanowiska resortu pracy i wyroki Sądu Najwyższego na temat tych umów.

Stanowisko MRPiPS dotyczące sposobu liczenia czasu trwania umowy

Jak wskazuje MRPiPS, dopuszczalny 33-miesięczny okres zatrudnienia na podstawie umowy/umów o pracę na czas określony należy obliczać z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego dotyczącego ustalania okresu zatrudnienia pracownika. Jak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z 11 grudnia 2009 r. (sygn. akt II PK 223/09), sposób liczenia terminów określonych w przepisach Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.

MRPiPS zwraca również uwagę na to, że szczególne właściwości i potrzeby odrębnego regulowania stosunków pracy skłaniają ustawodawcę do swoistego, innego niż w prawie cywilnym, regulowania zasad obliczania stażu pracy warunkującego nabycie uprawnień do świadczeń pracowniczych. Oznacza to, iż zwrotowi odnoszącemu się do okresu zatrudnienia należy nadawać sens nawiązujący do bezpośredniego, potocznego czy naturalnego pojmowania wyrażenia „roku pracy” czy też jego wielokrotności. Inaczej rzecz ujmując, staż pracy oblicza się w latach, miesiącach i dniach, przy przyjęciu, że termin upływa w przeddzień dnia odpowiadającego nazwie dnia początkowego, następnie sumuje się lata, sumuje się miesiące i przelicza je na lata z uwzględnieniem, że 12 miesięcy pracy to jeden rok; sumuje się także dni i przelicza na miesiące, z uwzględnieniem, że 30 dni równa się jednemu miesiącowi”.

Zdaniem MRPiPS oznacza to, że jeżeli umowa o pracę na czas określony została zawarta od 22 lutego 2016 r. albo trwa już w tym dniu, to nieprzerwany 33-miesięczny dopuszczalny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy liczony od tego dnia mija 21 listopada 2018 r. Natomiast jeżeli z pracownikiem zawarto kilka umów na czas określony i występują między nimi przerwy, to dla ustalenia kiedy miną dopuszczalne 33 miesiące zatrudnienia pracownika należy sumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące zatrudnienia pracownika na podstawie takich umów, przyjmując, że okres miesiąca upływa w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (np. miesiąc liczony od 17 kwietnia upływa 16 maja, a miesiąc liczony od 31 stycznia upływa 29 lutego). Należy także zsumować dni „wystające” poza pełne miesiące, przyjmując 30 dni za jeden miesiąc.

Przepisy regulują również skutki przekroczenia wskazanego 33-miesięcznego okresu trwania umów terminowych oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby tych umów. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczać będzie 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy czym uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

Jak podkreśla MRPiPS (stanowisko z 16 lutego 2016 r. UiPP Nr 5 (407) z 1 marca 2016 r.), jeżeli strony zawarły umowę o pracę na czas określony np. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r., to do takiej umowy ma zastosowanie przepis art. 251 § 3 kp i od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy liczonego począwszy od 22 lutego br. (o ile umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana) uważa się, iż pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli jednak w trakcie trwania umowy zawartej na okres od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2020 r. pracownik podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. od 22 lutego br.) do upływu okresu 33 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, to umowa ta rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Joanna Stępniak (Kaleta) - były pracownik Departamentu Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39625 )
Array ( [docId] => 39625 )