Obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 22-07-2014 r.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop nauczycielski wyznaczamy natomiast według tych samych zasad obejmujących wszystkich nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela.

Sposób obliczania kwoty należnej za jeden dzień urlopu nauczycielskiego zależy od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryjnej czy w takiej, w której nie przewidziano ferii szkolnych (tzw. placówce nieferyjnej).

 

W przypadku placówki feryjnej, aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe nauczyciela, należy:

 • ustalić wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w miesiącu wykorzystywania urlopu,
 • podzielić miesięczne wynagrodzenie przez 30.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych należy:

Przykład:

Krzysztof G. jest nauczycielem dyplomowanym w gimnazjum (placówce feryjnej), zatrudnionym w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Od 28 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Krzysztof G. otrzymuje miesięcznie 3109 zł pensji zasadniczej oraz 15% dodatku stażowego (466,35 zł) i 150 zł dodatku motywacyjnego. W arkuszu organizacyjnym pracownikowi przydzielono następujące godziny ponadwymiarowe: 09.2013 = 15; 11.2013 = 14; 12.2013 = 12; 02.2014 = 15;  03.2014 = 12; 05.2014 = 10; 06.2014 = 15.

 • wrzesień 2013 r. – 15 godzin,
 • listopad 2013 r. – 14 godzin,
 • grudzień 2013 r. – 12 godzin,
 • luty 2014 r. – 15 godzin,
 • marzec 2014 r. – 12 godzin,
 • maj 2014 r. – 10 godzin.

Aby obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu ze składników zmiennych, trzeba skalkulować średnie miesięczne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W tym celu należy:

 • ustalić przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego: (15 godz. + 14 godz. + 12 godz. + 15 godz. + 12 godz. + 10 godz.) : 9 miesięcy = 78 godz. : 9 miesięcy = 8,7 godzin,
 • określić godzinową stawkę wynagrodzenia – w tym celu należy ustalić liczbę godzin do przepracowania w czerwcu, lipcu i sierpniu 2014 r. Liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu należy wyliczyć przez pomnożenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczyciela przez 4,16 oraz zaokrąglenie wyniku tego działania do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę (§ 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej): 18 godz. x 4,16 = 74,88 godz.; po zaokrągleniu 75 godzin;  (3109 zł + 466,35 zł + 150 zł) : 75 godz. = 49,67 zł,
 • ustalić wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe uwzględnianie w podstawie wymiaru urlopu: 8,7 godzin x 49,67 zł = 432,13 zł.

Następnie obliczamy stawkę za jeden dzień urlopu: 432,13 zł : 30 dni = 14,40 zl i otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni urlopu. Nauczyciel dodatkowo w miesiącach wykorzystywania urlopu powinien otrzymać składniki stałe w pełnej wysokości.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35385 )
Array ( [docId] => 35385 )

Array ( [docId] => 35385 )