Urlop rodzicielski lub macierzyński pracownika nie wyklucza pracy na etacie

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 01-07-2014 r.

Przepisy Kodeksu pracy wprost zezwalają na wykonywanie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub dodatkowego urlopu na prawach macierzyńskiego) i urlopu rodzicielskiego. Nie odnoszą się natomiast do zatrudnienia w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Uznaje się, że nie można łączyć tego typu urlopu z pracą na etacie u pracodawcy, który go udzielił (takie działania byłyby niezgodne z przeznaczeniem urlopu macierzyńskiego, którym jest sprawowanie pieczy nad niemowlęciem oraz stworzenie dogodnych warunków do odzyskania przez pracownicę pełni sił po porodzie). Z formalnego punktu widzenia można natomiast przyjąć, że pracownik przebywający na podstawowym urlopie macierzyńskim mógłby świadczyć pracę w ramach stosunku pracy w innym zakładzie.

Warunki dopuszczalności pracy na urlopach związanych z rodzicielstwem

Rodzaj urlopu

Warunki dopuszczalności pracy w trakcie urlopu przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem

Dodatkowy urlop macierzyński (lub dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlop rodzicielski

Pracownik korzystając z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego może podjąć pracę u pracodawcy udzielającego mu tych urlopów, pod warunkiem:

  • nieprzekroczenia połowy wymiaru etatu,
  • terminowego złożenia wniosku o dopuszczenie do wykonywania pracy w trakcie wspomnianych urlopów (art. 1821 § 5 i 6 i art. 1821a § 6 kp).

W razie zamiaru połączenia pracy z korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, pracownik jest zobligowany do złożenia wniosku w tej sprawie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia pracy. We wniosku tym pracownik powinien wskazać wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z danego urlopu z tytułu rodzicielstwa z wykonywaniem pracy.

Urlop wychowawczy

W trakcie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 kp). W przypadku zatrudnienia w innym zakładzie, pracownik przebywający na urlopie wychowawczym nie musi informować o fakcie takiego zatrudnienia dotychczasowego pracodawcy, ani uzyskiwać na to jego zgody.

To, czy dana praca lub działalność nie wyklucza sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, zależy głównie od charakteru i wymiaru podjętej aktywności zawodowej.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od momentu wezwania.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35216 )
Array ( [docId] => 35216 )