Sposób rozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia

Autor: Renata Gawęcka
Data: 09-06-2014 r.

Pracownik może zwrócić się do pracodawcy o wypłatę części wynagrodzenia na poczet przyszłego wynagrodzenia. Taka przedterminowa wypłata zwyczajowo nazywana jest zaliczką, jednak nie jest ona tożsama z zaliczką pieniężną, o której mowa w Kodeksie pracy.

Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lipca 2001 r. (I PKN 552/00) stwierdził, że wynagrodzenie zaliczkowe nie jest zaliczką w rozumieniu art. 87 § 1 pkt 3 k.p. Oznacza to, że w stosunku do przedterminowej wypłaty części wynagrodzenia nie mają zastosowania zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, które wspomniany przepis reguluje. Wypłata pracownikowi części wynagrodzenia na poczet wynagrodzenia przyszłego jest częściowym spełnieniem przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a w terminie wypłaty wynagrodzenia nie dochodzi do potrącenia z wynagrodzenia, ale do wypłacenia jego części uzupełniającej – do pełnej kwoty. Pracownik nie jest zobowiązany do zwrotu i rozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Należy określić cel wypłaty

Wypłacenie zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia należy odpowiednio udokumentować. Z tego powodu pracodawca powinien zażądać od pracownika wniosku o taką wypłatę.

Należy zwrócić uwagę, aby z wniosku o zaliczkę jednoznacznie wynikało, że dotyczy on zaliczki na poczet wynagrodzenia. Taka informacja ma bowiem istotne znaczenie dla obowiązków składkowo-podatkowych. Następnie wniosek o wypłatę części wynagrodzenia na poczet wynagrodzenia przyszłego powinien zostać zaakceptowany przez pracodawcę lub inną osobę upoważnioną do takiej czynności. Taka zgoda jest konieczna, zaliczka stanowi bowiem w istocie część wynagrodzenia wypłaconą wcześniej, przed terminem wypłaty obowiązującym w danym zakładzie pracy. Otrzymanie przez pracownika zaliczki na poczet wynagrodzenia powoduje konieczność jej opodatkowania i oskładkowania.

Termin wypłaty wpływa na rozliczenie

Przy wypłacie zaliczki mogą zajść dwie sytuacje:

  1. wypłata zaliczki następuje w tym samym miesiącu co termin płatności pensji albo

  2. wypłata zaliczki następuje w miesiącu wcześniejszym w stosunku do terminu wypłaty.

Jeśli zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia jest wypłacana pracownikowi w tym samym miesiącu co wynagrodzenie, wówczas rozlicza się ją razem z tym wynagrodzeniem. Jeśli jednak zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia pracownika jest wypłacona w miesiącu wcześniejszym niż to wynagrodzenie, wówczas rozlicza się ją w miesiącu wcześniejszym, a w kolejnym miesiącu następuje rozliczenie wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę wcześniej rozliczonej zaliczki.

Renata Gawęcka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35049 )
Array ( [docId] => 35049 )