Wypłata wynagrodzenia zasądzonego w orzeczeniu przywracającym do pracy

Data: 08-04-2013 r.

Roszczenie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pracownik może zgłosić razem z roszczeniem o przywrócenie do pracy, czyli w jednym pozwie. Wówczas sąd, orzekając o przywróceniu pracownika do pracy, jednocześnie zasądzi wynagrodzenie. Stanie się ono wymagalne dopiero po zgłoszeniu przez pracownika gotowości do pracy i jej podjęcia.

Zgodnie z art. 786 § 2 kpc jeżeli obowiązek wypłaty wynagrodzenia zasądzonego w orzeczeniu przywracającym do pracy lub ustalonego w ugodzie jest uzależniony od podjęcia przez pracownika pracy, klauzulę wykonalności w części dotyczącej tego wynagrodzenia nadaje się po stwierdzeniu, że pracownik podjął pracę. Pracownik z roszczeniem o zasądzenie wynagrodzenia może także wystąpić w odrębnym powództwie po przywróceniu go przez sąd do pracy.

W sytuacji gdy do rozwiązania umowy o pracę doszło za wypowiedzeniem, pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, ale nie więcej niż za 2 miesiące. A gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.

W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przywróconemu do pracy, który zgłosił swą gotowość do jej podjęcia, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, z tym że nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Jednakże – bez względu na sposób zakończenia stosunku pracy – wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy przysługuje, jeżeli umowę o pracę rozwiązano z:

  • pracownikiem objętym ochroną przedemerytalną;
  • pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego;
  • pracownikiem ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego;
  • pracownikiem chronionym na podstawie przepisu szczególnego.

Odsetki od wynagrodzenia mogą być naliczane dopiero po podjęciu pracy przez pracownika (postanowienie SN z 19 lipca 1976 r., I PRN 44/76, wyrok SN z 6 stycznia 2009 r., II PK 117/08).

Podstawa prawna:

  • art. 786 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.)
  • art. 47 zd. 2 i art. 57 § 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Paulina Rybicka-Telec, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32993 )
Array ( [docId] => 32993 )