Za trzynastkę wypłaconą z opóźnieniem należy doliczyć odsetki

Data: 20-09-2013 r.

Pracownik, który dostał wynagrodzenie po obowiązującym terminie, ma prawo do żądania odsetek, nawet jeśli opóźnienie nie nastąpiło z winy pracodawcy, a pracownik nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody. Dotyczy to również trzynastek wypłaconych po 29 września.

Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (59/11; Dz.U. z 2012 r., poz. 819) znowelizowana została ustawa o trzynastkach. Obecnie zarówno przebywanie w danym roku kalendarzowym na podstawowym, jak i na dodatkowym urlopie macierzyńskim uprawnia do trzynastki i nie ma znaczenia długość okresu przepracowania. Ustawa w nowym brzmieniu weszła w życie 29 czerwca 2013 r., przy czym ustawodawca nie zapomniał o przepisach przejściowych i dał czas pracodawcom na wypłatę trzynastek za 2012 r., najpóźniej do 29 września 2013 r. a więc w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych zasad.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W przypadku braku konieczności przepracowania co najmniej 180 dni, np. w razie korzystania z urlopu macierzyńskiego, wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

Oznacza to, że do obliczenia podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia nie przyjmuje się ani wynagrodzenia chorobowego ani zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich, natomiast podstawę tę ustala się ze składników wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia urlopowego, jeśli pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Odsetki są wypłacane na wniosek pracownika. Z własnej inicjatywy pracodawca ich nie musi wypłacać, chyba że prawo do odsetek wynika z wewnętrznych przepisów płacowych. Pracownik ma prawo wystąpić o odsetki tylko z samego faktu zwłoki w wypłacie. Podstawą żądania odsetek jest tu art. 481 Kodeksu cywilnego, który – na podstawie art. 300 Kodeksu pracy, ma zastosowanie także do spraw nieuregulowanych w Kodeksie pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33032 )
Array ( [docId] => 33032 )

Array ( [docId] => 33032 )