Minimalne wynagrodzenie na etacie i przy zleceniach – sprawdź zmiany

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 10-10-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje „minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

 

Do 31 grudnia 2016 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r.

Dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

 

Dotyczy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia (oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu) oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą (jeżeli w ramach działalności zawierają wymienione wyżej umowy) z nielicznymi wyjątkami

Dopuszcza wypłatę wynagrodzenia w wysokości 80% minimalnej krajowej w pierwszym roku pracy (dla absolwentów)

 

Znosi stawkę 80% minimalnej krajowej, obejmując wszystkich pracowników jedną gwarancyjną stawką płacy minimalnej

Do wynagrodzenia minimalnego wlicza się

wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem:

• nagrody jubileuszowej;

• odprawy emerytalno-rentowej;

• wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

 

Do katalogu składników wynagrodzenia niewliczanych do płacy minimalnej dodano dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia oraz przenieść praw do wynagrodzenia na inną osobę (zakaz z Kodeksu pracy)

 

Zakaz dotyczący pracowników rozszerzono na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi w zakresie minimalnej stawki godzinowej

Wynagrodzenie etatowe trzeba wypłacać w formie pieniężnej (obowiązek z Kodeksu pracy)

 

Rozszerzono ten obowiązek na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi w zakresie minimalnej stawki godzinowej

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy (obowiązek z Kodeksu pracy)

 

Rozszerzono ten obowiązek na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi, ale strony same decydują, w jaki sposób go zrealizują

Pracownikowi trzeba wypłacać wynagrodzenie nie rzadziej niż raz w miesiącu (obowiązek z kp)

 

Rozszerzono ten obowiązek na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi

Przykład:

Jak w praktyce stosować minimalną stawkę godzinową przy zleceniach

Pytanie: Mam małą firmę sprzątającą, która zatrudnia 5 osób na podstawie umowy zlecenia. Umowy są zawarte na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. zostaną zawarte kolejne umowy na okresy roczne. Zleceniobiorcy sprzątają wewnątrz bloków i teren wokół nich. Każdy z nich ma inny metraż do sprzątania. Spółdzielnia mieszkaniowa, do której należą te bloki wymaga, aby osoby tam sprzątające były obecne od godz.7 do godz.12 tj. 5 godzin dziennie. Wobec powyższego zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenie określone stawką miesięczną, która zależy od ilości metrów kwadratowych przypadających do posprzątania. Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2017 r. zostaje wprowadzona stawka 13 zł/godz. dla umów zleceń, mogę nadal wypłacać wynagrodzenie ustalone w kwocie miesięcznej? Czy po przeliczeniu musi ono wynieść nie mniej niż 13 zł na godzinę? Jak ewentualnie różnicować wynagrodzenie dla poszczególnych osób, skoro każda z nich musi pracować 5 godzin dziennie, a powierzchnie terenów, które sprzątają są różne?

Odpowiedź: Zlecenia realizowane w 2017 r. mogą być opłacane stawką miesięczną, przy czym wynagrodzenie za nie po przeliczeniu nie może być niższe niż 13 zł na godzinę. Przy zawieraniu umów zlecenia obejmujących okres po 31 grudnia 2016 r. należy ustalić ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Będzie to podstawą ustalania, czy zatrudniona osoba otrzymuje w danym miesiącu co najmniej 13 zł brutto na godzinę. Jeśli okazałoby się, że nie, wówczas zleceniobiorcy będzie należała się odpowiednia dopłata, dzięki której stawka godzinowa osiągnie minimalny poziom wymagany nowymi przepisami.

Od przyszłego roku ustawodawca w odniesieniu do umów zlecenia i do umów o świadczenie usług przewidział minimalną stawkę godzinową, której poziom jest ściśle skorelowany z wysokością ustalanego corocznie ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ww. stawka godzinowa ma wzrastać w stopniu równym wzrostowi minimalnej płacy należnej pracownikom. Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia wynoszącej 2.000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla wspomnianych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł (brutto) za godzinę.

Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie zasadniczo do wszystkich umów zlecenia i umów o świadczenie usług, bez względu na sposób określenia w nich wynagrodzenia. Obejmie więc umowy opłacane wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Po wejściu w życie nowych regulacji strony będą wskazywać w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli nie będzie takich umownych ustaleń, zatrudniony ma przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia). Podobnie będzie w przypadku umów zawartych w formie ustnej, jeżeli nie doszło do pisemnego potwierdzenia ustaleń co do metod potwierdzania liczby godzin pracy.

W sytuacji opisanej w zapytaniu, wyznaczając wysokość wynagrodzenia dla konkretnej osoby, warto odnieść się do liczby przepracowanych godzin i poziomu jej zarobków z 2016 roku. Wydaje się, że będzie to dobry punkt wyjścia do ustalania miesięcznego wynagrodzenia na 2017 r.

Zaznaczmy, że przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy, która w tej sprawie zyska dodatkowe uprawnienia. Za naruszenie tych regulacji przewidziano kary od 1.000 do 30.000 zł.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39597 )
Array ( [docId] => 39597 )