Zmiany w umowach zleceniach

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 31-10-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. strony będą wskazywać w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takich umownych ustaleń, zatrudniony ma przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia).

Podobnie będzie w przypadku umów zawartych w formie ustnej, jeżeli nie doszło do pisemnego potwierdzenia ustaleń co do metod potwierdzania liczby godzin pracy.

Przykład:

Miesięczne rozliczanie umów zlecenia

Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudniamy gospodarzy osiedli na podstawie umów zleceń, które zawierane są na jeden miesiąc i obejmują zawsze okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca - nawet jeśli dzień ten przypada na sobotę lub niedzielę. Charakter pracy takiego gospodarza wymusza jego dyspozycyjność, np. w niedzielę, gdy spadnie śnieg i trzeba odśnieżyć lub gdy jest jakaś awaria. Dotychczas wszystkie umowy zlecenia miały ustalone wynagrodzenie w jednej kwocie brutto, której wypłata następowała w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. I tu mamy pytanie: jak rozliczać zlecenia, których ostatni dzień trwania to sobota, niedziela lub święto i nie mamy pewności czy zatrudniona osoba będzie w tym dniu świadczyła pracę czy też nie (bo nie będzie takiej potrzeby)? Czy mamy przyjąć jakąś odrębną formę umowną co do godzin pracy w dni, o których mowa powyżej? Do tej pory, bez wykazywania godzin bazowaliśmy na uczciwości zleceniobiorcy, który sam oceniał potrzebę pracy na osiedlu w dniach przypadających we wspomnianych dniach. Czy powinniśmy np. przyjmować oświadczenie od zatrudnionego i umówić się z nim na określoną liczbę godzin, którą doliczać będziemy do rachunku w danym miesiącu. Czy możemy przenosić omawiane godziny na  następny miesiąc?

Odpowiedź: Pod rządami nowych przepisów za dopuszczalne należy uznać dokonywanie rozliczeń tytułem umów zleceń zawieranych na miesięczne okresy po zakończeniu miesiąca realizacji danej umowy (np. w pierwszych dniach kolejnego miesiąca, kiedy będzie już znana ostateczna liczba przepracowanych godzin). Takie rozwiązanie w analizowanym przypadku wydaje się optymalne.

W odniesieniu do umów zlecenia i umów o świadczenie usług zawieranych na okres dłuższy niż miesiąc, wynagrodzenie w wysokości wynikającej ze stawki minimalnej trzeba będzie wypłacać co najmniej raz w miesiącu. Reguła ta nie została przewidziana do umów podpisanych na okres nieprzekraczający jednego miesiąca oraz do których nie stosuje się minimalnej stawki przypadającej na godzinę pracy.

Co ważne, w nowych przepisach nie doprecyzowano, czy konieczne będzie wypłacanie pieniędzy za pracę w miesiącu, za który one przysługują. Moim zdaniem nie ma przeszkód natury prawnej, aby rozliczeń z zatrudnioną osobą dokonywać po zakończeniu miesiąca realizacji danej umowy. Ustawodawca ustanowił wszakże minimalną częstotliwość wypłat, nie nakazując wypłacania wynagrodzeń zawsze na koniec danego miesiąca. Tym bardziej, że sam proces rozliczania wynagrodzenia związany jest zwykle z koniecznością zamknięcia pewnego okresu, ocenienia jakości świadczonej pracy, zebrania informacji o liczbie wypracowanych godzin itp. Przepisy Kodeksu cywilnego w przypadku umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, nie wskazują granicznej daty, do której pieniężną należność za dany miesiąc ma być zatrudnionej osobie wypłacona. Oznacza to, iż:

  • termin przekazania wynagrodzenia zatrudnionemu nadal zależy zasadniczo od woli stron,
  • w zakresie realizowania wypłat podmiot zatrudniający jest ograniczany nakazem wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w sytuacji, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Dlatego też w opisanych w pytaniu okolicznościach najlepszym wyjściem będzie to, aby zapłata za pracę trafiała do zatrudnionych osób na początku miesiąca następującego po miesiącu, który jest rozliczany. Wtedy będzie już znana liczba wszystkich faktycznie przepracowanych godzin.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39678 )
Array ( [docId] => 39678 )