System zarządzania bhp powinien być nadzorowany przez pracodawcę

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 10-07-2013 r.

Wiele firm ma wdrożony system zarządzania bhp, nazywany także systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy (SZBP). Istnieją jednak i takie firmy, których szefowie uważają, że system tylko dodatkowo obciąży kadrę kierowniczą i służbę bhp nowymi obowiązkami. To jednak tylko część prawdy, gdyż SZBP to przede wszystkim korzyści dla firmy.

W funkcjonowanie systemu zarządzania bhp muszą być zaangażowani wszyscy pracownicy, a jego liderem powinien być szef firmy lub wyznaczona przez niego osoba z najwyższego kierownictwa, posiadająca odpowiednią wiedzę i ciesząca się wysokim autorytetem wśród załogi.

Najlepszym argumentem – w rozumieniu wielu pracodawców – do podjęcia decyzji o wprowadzeniu systemu zarządzania bhp jest argument ekonomiczny, to znaczy odpowiedź na pytanie, czy i jak poprawią się wskaźniki ekonomiczne firmy po wdrożeniu SZBP.

Koszty SZBP

Wprowadzenie systemu zarządzania bhp może w pierwszym okresie spowodować zwiększenie kosztów stałych (przewidywalnych). Jest to zjawisko normalne, spowodowane w pierwszym rzędzie koniecznością doprowadzenia działań firmy w zakresie bhp do spełnienia minimalnych wymagań przepisów i standardów wymaganych przez system.

Stałe koszty mogą pojawić się w takich obszarach, jak:

 • profilaktyczne badania lekarskie,
 • szkolenia bhp i zawodowe,
 • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • odzież i obuwie robocze,
 • posiłki profilaktyczne i napoje,
 • środki higieny osobistej,
 • system pierwszej pomocy,
 • badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • oświetlenie,
 • wentylacja,
 • ogrzewanie,
 • promocja i informacja w zakresie bhp,
 • służba bhp,
 • audyty systemu zarządzania bhp.

Po pewnym czasie wiele z nich przestanie rosnąć i – dzięki racjonalizacji – zaczną się zmniejszać.

Inną kwestią są koszty zmienne, czyli takie, które pojawiają się okresowo w wielkości i czasie trudnych do przewidzenia.

Zaliczają się do nich koszty związane:

 • z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,

 • z awariami i zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi,

 • ze spełnianiem wymagań bhp wynikających ze zmian przepisów,

 • z koniecznością wykonywania nakazów i decyzji zewnętrznych organów sprawujących nadzór oraz kontrolę nad warunkami pracy.

Jednym z celów wprowadzenia procesowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest ograniczanie oraz w perspektywie likwidacja tam, gdzie to możliwe, właśnie kosztów zmiennych.

Korzyści z SZBP

Profity z wprowadzenia systemu zarządzania bhp dzielą się na niematerialne i materialne.

Niematerialne, czyli:

 • zmniejszenie wskaźników częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy,
 • zminimalizowanie stwierdzonych chorób zawodowych,
 • zmniejszenie uciążliwości pracy,
 • poprawa ergonomii na stanowiskach pracy,
 • zminimalizowanie liczby zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych lub uciążliwych,
 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp – poprawa kultury bezpieczeństwa pracy,
 • szerokie zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w sprawy bhp,
 • skuteczniejsze szkolenie bhp,
 • mniejsze problemy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, nadzoru budowlanego itp. przez udowodnienie stosowania oraz spełnianie międzynarodowych standardów bhp.

I materialne, w których mieszczą się:

 • ograniczenie kosztów spowodowanych wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
 • zmniejszenie nakładów finansowych związanych absencją chorobową pracowników,
 • optymalizacja kosztów dotyczących zapewnienia minimalnych, prawnych wymagań bhp, w tym środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • racjonalizacja nakładów na działania w celu poprawy warunków bhp,
 • stosowanie działań zapobiegawczych w miejsce usuwania skutków wypadków,
 • poprawa konkurencyjności firmy przez kreowanie wizerunku nowoczesnego, bezpiecznego przedsiębiorstwa.

W poszukiwanie korzyści ekonomicznych pierwszą sprawą będzie zmierzenie i policzenie wydatków związanych z działalnością w zakresie bhp z ostatnich kilku lat.

Nakłady powinny być policzone na poziomie całego zakładu pracy i w poszczególnych wydziałach.

Następnie należy porównać wydatki z występującymi zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi, a także koszty między wydziałami. Wtedy można dokonać analizy skuteczności działań z osiągniętymi korzyściami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, czyli ich efektywności.

Drugą sprawą będzie prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego uwzględniająca wszystkie aspekty warunków, w jakich wykonywana jest praca (w tym ergonomię) i osoby ją świadczące.

Natomiast trzecią sprawą będzie opracowanie procedury dotyczącej zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków z awarii oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, a także jej wdrożenie.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:


Tagi: szbp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24272 )
Array ( [docId] => 24272 )