Karta charakterystyki powinna być sporządzona w języku polskim

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 17-10-2013 r.

Dostawca, dostarczając do zakładu pracy substancje, zobowiązany jest do tego, aby wraz z nimi dostarczyć też karty charakterystyki substancji. Przepisy wskazują, kiedy dostarczenie karty charakterystyki jest obowiązkowe. Wymieniają również sytuacje, w których muszą być aktualizowane przez dostawcę substancji chemicznej.

Tematyka kart charakterystyki jest uregulowana ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, w której wiele artykułów przywołuje jedynie wymagania z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W rozporządzeniu unijnym kart charakterystyki dotyczą artykuły 31–34.

Karta charakterystyki powinna być sporządzana dla:

  • substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne,

  • mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% ( 0.2 % dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska,

  • substancji dla której ustalono NDS (dotyczy to również składników mieszaniny).

Kartę charakterystyki należy dostarczyć nieodpłatnie do odbiorcy nie później niż w dniu wprowadzania do obrotu lub w dniu pierwszej dostawy (może być dostarczona na nośnikach elektronicznych jak również drogą elektroniczną).

Dostarczona przez dostawcę karta charakterystyki powinna być sporządzona w języku polskim.

Dostawca substancji chemicznej i jej mieszaniny aktualizuje kartę charakterystyki w sytuacji, gdy:
  • pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach,
  • zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji, w przypadku zastosowania ograniczenia w obrocie lub stosowaniu.


Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24282 )
Array ( [docId] => 24282 )